...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-21
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΒΧΑ-ΧΚΠ
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Βοηθοί Χειριστές Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Αθήνα 08.01.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Βοηθών Χειριστών Αναβατήρων
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (κωδ. θέσης: ΒΧΑ ΧΚΠ)
.

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην/στη: Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα), Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές), Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης, Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.), Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας).

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρία, Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά τη θέσπιση του Ν.4389/2016.

Ενημέρωση:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την θέση του: Βοηθού Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
Η μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα.

Περιγραφή θέσης:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός αποσυμπλεκόμενων εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων ή και συρόμενων αναβατήρων, μεταφοράς προσωπικού με συρματόσχοινα καθ’ όλη τη διάρκεια, καθημερινής προετοιμασίας και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.
 • Διαθεσιμότητα απασχόλησης σε βάρδιες για τη διατήρηση των αναβατήρων σε ετοιμότητα λειτουργίας

Απαιτήσεις θέσης: 

 • Συνεχής εκπαίδευση εκτός ωραρίου λειτουργίας του κέντρου, για την αποσυναρμολόγηση/ συναρμολόγηση των δομικών κατασκευών και υποσυστημάτων των αναβατήρων που λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
 • Διαθεσιμότητα και ικανότητα υποχρεωτικής μηνιαίας εκπαίδευσης, εξάσκησης, εκτός ωραρίου λειτουργίας του κέντρου, σε τεχνικές και ασφαλείς μεθόδους διάσωσης και απεγκλωβισμού επιβατών από εναέριους αναβατήρες με χρήση διασωστικών σάκων και μηχανισμού «heligames».

Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Βοηθοί Χειριστές Αναβατήρων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και διαγραφή αυτών. Οι Βοηθοί Χειριστές Αναβατήρων είναι υποχρεωμένοι σε καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να παρακολουθήσουν 2-ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ, από Νομικό - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Βοηθοί Χειριστές Αναβατήρων θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε χιονοδρομικά κέντρα και ειδικά στον χειρισμό και συντήρηση αποσυμπλεκόμενων εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων ή/και συρόμενων αναβατήρων, μεταφοράς προσωπικού με συρματόσχοινα.
 • Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Επιθυμητή η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη για εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές.
 • Επιθυμητή η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη διασώστη για τον απεγκλωβισμό προσωπικού από κλειστά ή ανοικτά φορεία, σύμφωνα με ζητούμενα για τη θέση του Χειριστή Αναβατήρα.
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός τουλάχιστον έτους ή μιας τουριστικής περιόδου σε αντίστοιχη θέση σε χειμερινή τουριστική επιχείρηση.

Ατομικές δεξιότητες / ικανότητες:

 • Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊστάμενους
 • Φυσικές (σωματικές) ικανότητες για εργασίες σε εξωτερικό περιβάλλον υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 15.01.2021 ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική δ/νση: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.], αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΒΧΑ-ΧΚΠ).

Διευκρινήσεις:
Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 11
Χρονική Διάρκεια : 4 μήνες

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Με την αποστολή του Βιογραφικού Σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση ταπροσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο Βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τηςαγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το Βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς την μητρική εταιρεία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουνστο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θαπεριλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ήνα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στηνΕταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση,διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και
για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ΥπεύθυνηΠροστασίας Δεδομένων (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@etasa.gr, ομοίως και για κάθε πληροφορία γιατην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework