Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
CONSULTS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-06-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
EDGP
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων

Γενικός Διευθυντής

Γενικός Διευθυντής

Eνιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης

ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 15 - 6 - 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Προκηρύσσει

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), ένας οργανισμός με σύνθετο και πολυσχιδές αντικείμενο και σκοπό, ένας ασφαλιστικός οργανισμός επικουρικής ασφάλισης των συμβεβλημένων του καθώς και φορέας παροχής ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω ιδίων υποδομών υπηρεσιών και προσωπικού αλλά και μέσω άλλων φορέων και οργανισμών δημόσιων και ιδιωτικών μετά των οποίων και συμβάλλεται σχετικά.

Αυτή η σύνθετη και ιδιαίτερα σημαντική για τους ασφαλισμένους του δραστηριότητα επιβάλει να στελεχώνεται με πρόσωπα που εκτός των τυπικών, βασικών προσόντων και δεξιοτήτων ανά ιεραρχικό επίπεδο, να διαθέτουν και αντίστοιχη και πολυσχιδή εμπειρία στον χώρο της υγείας και ασφάλισης με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα.

Εκταμμένη και αναλυτική πληρόφορηση σχετικά με τον Οργανισμό περιλαμβάνεται στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ : www.edoeap.gr.

1. Περιγραφή θέσης / καθήκοντα / αρμοδιότητες:

Η θέση του Γενικού Διευθυντή του ΕΔΟΕΑΠ έχει ως στόχο και αποστολή την εύστοχη οργάνωση των επιμέρους δραστηριοτήτων του οργανισμού και τον στρατηγικό προγραμματισμό του αξιοποιώντας τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους με την αποτελεσματική υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. Aναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και Προΐσταται των Διοικητικών, Οικονομικών και Ιατρικών Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του Οργανισμού, διευθύνει το έργο τους συνολικά, συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες τους, ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού με προτεραιότητα την έγκαιρη και αποτελεσματική ικανοποίηση της α'/βάθμιας και β'/βάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του συνόλου των ασφαλισμένων σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι αρμοδιότητές του Γενικού Διευθυντή προσδιορίζονται από το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Καθολική ευθύνη για την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού για την εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οργανωτικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν τον ΕΔΟΕΑΠ.
 • Ανάδειξη και προτεραιοποίηση οργανωτικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων και υποβολή σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων για τη διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων και πλάνων δράσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων δράσης του ΕΔΟΕΑΠ.
 • Συντονισμός των εργασιών των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ και μέριμνα για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία με μέριμνα για την τακτική παρακολούθησή της απόδοσής τους.
 • Σύνταξη και προετοιμασία πριν από την έναρξη έκαστου οικονομικού έτους του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού και του ετήσιου επιχειρησιακού πλάνου, καθώς και της σχετικής εισηγητικής έκθεσης αντλώντας την απαιτούμενη πληροφόρηση από τις βασικές Διευθύνσεις του Οργανισμού και εξασφαλίζοντας έτσι την δέσμευση τους.
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού έναντι τρίτων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για επιχειρησιακά και νομικά ζητήματα του ΕΔΟΕΑΠ.
 • Διαμόρφωση της εσωτερικής οργάνωσης του ΕΔΟΕΑΠ στα πλαίσια των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας αυτής, με στόχο την κατάλληλη κάλυψη των οργανωτικών/διοικητικών αναγκών.
 • Σχεδιασμός της δράσης του Οργανισμού προς εκτέλεση των στρατηγικών στόχων του ΕΔΟΕΑΠ.
 • Σχεδιασμός, ανάλυση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, επίβλεψη του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και της βελτίωσης των λειτουργιών του βάση των βέλτιστων πρακτικών των εγχώριων και διεθνών προτύπων του Κλάδου.
 • Διαχείριση της περιουσίας, των διαθέσιμων κεφαλαίων και των πόρων του Οργανισμού και με αρμοδιότητα επί των εγκρίσεων για τις σχετικές δαπάνες ή για τις σχετικές εισηγήσεις στο Δ.Σ., εφόσον απαιτείται λόγω του ύψους ή του είδους της δαπάνης.
 • Συγκρότηση Επιτροπών για επιχειρησιακά θέματα και έγκριση δαπανών.
 • Επιλογή και Πρόταση προμηθευτών για την προμηθειών αγαθών, ιατροφαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών υλικών και αναλωσίμων για της ανάγκες του ΕΔΟΕΑΠ και ανάθεση εκτέλεσης κάθε είδους σχετικών εργασιών σε προμηθευτές και συνεργάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του ΕΔΟΕΑΠ περί προμηθειών.
 • Παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών διαδικασιών και κατακύρωση των διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Παρακολούθηση της περιουσίας του Οργανισμού, διαχείριση των δαπανών, εκκαθάριση των αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού, είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού, μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών εφοδίων και περιουσιακών στοιχείων, για την εκτέλεση εργασιών και τη διαχείριση υλικού.
 • Ανοιγμα, κλείσιμο και παρακολούθηση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, χορήγηση εγκρίσεων και επίβλεψη ενεργειών σχετικά με καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, επιταγές, σύναψη χρηματοδοτικών συμβάσεων προς όφελος του Οργανισμού.
 • Εισήγηση για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απομάκρυνση ή απόσπαση υπαλλήλων του Οργανισμού από ή σε θέσεις του οργανογράμματος της εταιρείας.
 • Διεύθυνση και καθοδήγηση του προσωπικού και των στελεχών του ΕΔΟΕΑΠ, έλεγχος της δράσης και της αποτελεσματικότητάς τους και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού με ειδικά διαμορφωμένους δείκτες απόδοσης (KPI's).
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές, τους Τομεάρχες και τους Προϊσταμένους των τμημάτων του ΕΔΟΕΑΠ, για την εξυπηρέτηση των έκτακτων ή νέων αναγκών που προκύπτουν για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους των αναθέσεων αυτών.

2. Προσόντα / κριτήρια συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:

 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής από Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ΑΕΙ ή ισότιμο Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα Πτυχίο από Εκπαιδευτικό Οργανισμό του Εξωτερικού στον τομέα των Επιστημών Υγείας και/ή των Οικονομικών (Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Χημεία, Πολυτεχνείο, Οικονομική, Νομική) ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο από Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ΑΕΙ ή ισότιμο Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα Μεταπτυχιακό Τίτλο από Εκπαιδευτικό Οργανισμό του Εξωτερικού στον τομέα των Επιστημών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο και/ή στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση - Πιστοποιήσεις - Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο των υπηρεσιών υγείας και στη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διοίκηση προσωπικού.
 • Αποδεδειγμένη συνδυαστική επαγγελματική εμπειρία, σε ιατρικές και/ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία και/ή μονάδες υγιειονομικής περίθαλψης του Ιδιωτικού και/ή του Δημοσίου Τομέα. Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία του αναζητούμενου στελέχους θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Προϋπηρεσία ως Διοικητής ή Διευθύνων Σύμβουλος σε Δημόσιο φορέα π.χ. δημόσιο νοσοκομείο ή μονάδα υγειονομικής περίθαλψης (Ν.Π.Δ.Δ.) και/ή σε Ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης π.χ. ιδιωτική κλινική (Ν.Π.Ι.Δ.), με ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εποπτικού φορέα ή των μετόχων για τη σύνταξη ετήσιου επιχειρησιακού πλάνου και προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

και/ή

 • Προϋπηρεσία ως Γενικός Διευθυντής (ή σε παρεμφερή Διοικητική Θέση) σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών α’ βάθμιας και/ή β’ βάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και/ή αποδεδειγμένη θητεία ως Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε Δημόσιο Νοσοκομειακό Οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) και/ή Ιδιωτικό (Ν.Π.Ι.Δ.) φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

και/ή

 • Προϋπηρεσία σε Εμπορικές και Διοικητικές Διευθυντικές Θέσεις ευθύνης σε διεθνώς ή εγχώρια καταξιωμένες ιδιωτικές εμπορικές και/ή παραγωγικές επιχειρήσεις στον τομέα υγείας (π.χ. φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές) συνδυασμένη με ανάλογη εμπειρία σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας προϊόντων φαρμακευτικής και ιατρικής τεχνολογίας και/ή παραφαρμακευτικών προϊόντων και αναλωσίμων νοσοκομείων.
 • Εμπειρία σε διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων προμήθειας ιατροφαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και αναλωσίμων και/ή παροχής υπηρεσιών υγείας από και προς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και/ή εμπειρία σε Διοικητικές Θέσεις ευθύνης σε πολυμετοχικούς και/ή συνεταιριστικούς οργανισμούς στον χώρο της υγείας.
 • Συμμετοχή σε κλαδικά – επαγγελματικά συνέδρια στον τομέα των επαγγελμάτων Υγείας με εισηγήσεις και ομιλίες καθώς και συμμετοχή σε σχετικά projects και μελέτες. Eπιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο των ιατρικών και φαρμακευτικών επιστημών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστες δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου, αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων.
 • Πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση χειρισμού εφαρμογών ERP και MS Office.
 • Θα συνεκτιμηθούν η οργανωτική ικανότητα, οι ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, η δημιουργία ομαδικού πνεύματος και περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στην οικονομική διαχείριση.
 • Ηλικία έως 55 ετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 4. Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
 5. Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα,
 6. Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
 7. Οι άνδρες μέχρι το χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

3. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία υποβολής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων στελεχών για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΕΔΟΕΑΠ, γίνεται με αίτησή τους προς την Amrop Ελλάς Συμβουλευτική Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Επιλογής Στελεχών ΙΚΕ που έχει αναδειχθεί σύμβουλος Επιλογής του Γενικού Διευθυντή του ΕΔΟΕΑΠ, με την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] η οποία θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Γενικού Διευθυντή οποιοδήποτε κατά την κρίση του αναγκαίο πιστοποιητικού, βεβαίωσης, τίτλου για την απόδειξη σπουδών, κατάρτισης, προϋπηρεσίας, προσωπικής κατάστασης και έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων.

H Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Βιογραφικών των ενδιαφερομένων παρατείνεται μέχρι την 9η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.

Η διαδικασία επιλογής μπορεί ελεύθερα να ματαιωθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με την ταυτότητα και τα βιογραφικά στοιχεία των ενδιαφερομένων.

Θα επικοινωνηθούν για ενημέρωση και συνέντευξη οι υποψήφιοι των οποίων η προϋπηρεσία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο βάσει του υποβληθέντος βιογραφικού καλύπτουν τα αναζητούμενα προσόντα.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr