...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΚΕΒΕ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
21-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
202006_ESPA
Κατηγορία εργασίας:
Έρευνα & Ανάπτυξη
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Διαχειριστής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Διαχειριστής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση Διαχειριστή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων του Κέντρου. Η σύμβαση θα είναι εργασίας ή έργου, εξάμηνης διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης).

Αντικείμενο:

 • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο (AEI) (on/off)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση/εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ και των σχετικών διαδικασιών του δημοσίου (on/off)
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας (on/off)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (on/off)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό σε σχετικά πεδία
 • Εμπειρία στη διαχείριση/εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ και των σχετικών διαδικασιών του δημοσίου (πέραν της 2-ετούς απαιτούμενης εμπειρίας)
 • Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα)
 • Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών)
 • Βεβαιώσεις, όπου χρειάζονται/ζητούνται (βλ. πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης)
 • Στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο PDF, το αργότερο μέχρι τις 6/8/2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 202006_ESPA. Αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 9656310 (εσωτερικό: 185) ή στο email:

Αξιολόγηση υποψηφίων:

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων:

...

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework