...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
CARITAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-03-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΔΠΔ- 03/2019
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Διερμηνέας Φαρσί / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια

Αθήνα, 14/03/2019

Αριθ. Πρωτ.: 149/2019

Προκήρυξη

για πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς

Διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/τριας

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, είναι Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη. Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του καταστατικού της

προκηρύττει

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια» ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη έργο:

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα οικονομικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα – Livelihoods & PSS Support to Refugees and Asylum Seekers in Greece.

Σύντομη Περιγραφή:

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους εταίρους της στο ως άνω πρόγραμμα, παρέχει στέγαση και ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αθήνας, σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αιτούμενοι άσυλο ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, οικονομικής και κοινωνικής ένταξης, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε υπηρεσίες οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εγασίας, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελουμένων και τις προδιαγραφές του προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στα «Κέντρα Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

1. Επιλογή και πρόσληψη: Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Φαρσί θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α, του/της οποίας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων εργασίας: Μία (1)

3. Ειδικότητα: Διερμηνέας Φαρσί / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια

4. Σύμβαση εργασίας:

α) Είδος σύμβασης: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου, από 01/04/2019 έως και 30/04/2019 με δυνατότητα επέκτασης.

β) Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

5. Φορέας απασχόλησης: Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο - ΜΚΟ με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα

6. Αντικείμενα εργασιών:

 • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.
 • Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους, ώστε να υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι να κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και τις διαδικασίες.
 • Εξηγεί στους επωφελούμενους-ενοίκους των οικημάτων τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
 • Διασφαλίζει ότι οι επωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος.
 • Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, όπου απαιτείται διερμηνεία.

7. Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων χώρων εργασίας, κυρίως εντός Αττικής και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

8. Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα φαρσί
 • Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας
 • Εμπειρία σε προγράμματα Microsoft Office τόσο στη γλώσσα φαρσί, όσο και σε μία εκ της ελληνικής ή/και αγγλικής

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική επιστολή, γ) Πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔ - 03/2019 Διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Αθήνα.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/τριας, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η σύμβαση εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

H παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework