Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΔΑΑΔ0723
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα στέλεχος που θα καλύψει την παρακάτω θέση:

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός θέσης: ΔΑΑΔ0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και θα είναι υπεύθυνος/η να προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρία ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός προγραμματισμός, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ανθρώπων για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση σε HR
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • 3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικο περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων αξιολόγησης και λοιπών συστημάτων και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία σε θέματα ελέγχων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση το HR

Προσωπικά χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Υπεθυνότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτελέσμα
 • Αριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνικές ικανότητες
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ηγετικότητα
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων/ κρίσεων
 • Δυνατότητα προσαρμοστικότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 • Ομαδικότητα
 • Δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης υφισταμένων
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση

Κύρια καθήκοντα:

 • Κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και προσωπικού
 • Φροντίζει για τη σωστή εκμετάλλευση εκ μέρους της εταιρίας όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων ανθρώπινων πόρων και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους υπεύθυνους τμημάτων σε θέματα πολιτικής προσωπικού
 • Μεριμνά για τη σύνταξη και παρακολουθεί την εφαρμογή της προσέλκυσης, επιλογής και πρόσληψης κατάλληλων υποψηφίων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό
 • Μεριμνά για την καλή εικόνα της εταιρείας στην αγορά εργασίας και την προσέλκυση στελεχών ανεξάρτητα από τις άμεσες ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό. Προγραμματίζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις το ετήσιο πλάνο στελέχωσης, αναβαθμίσεων, μετακινήσεων κ.ά. της εταιρίας.
 • Προτείνει και οργανώνει εκδηλώσεις με στόχο την ανάπτυξη θετικού εταιρικού κλίματος, ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος και ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, προβάλλοντας και το κοινωνικό προφίλ της εταιρίας
 • Συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τον Τεχνικό Ασφαλείας για την Εφαρμογή των Μέτρων Ασφαλείας
 • Διατηρεί και παρουσιάζει KPI’s στη Διοίκηση.
 • Φροντίζει για την ενημέρωση της Διοίκησης σε εργατικά θέματα που ορίζει η νομοθεσία
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των τμημάτων και τους προϊσταμένους στην εξαμηνιαία τελική αξιολόγηση των στελεχών, βάσει της οποίας γίνονται οι μισθολογικές αναβαθμίσεις, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια του budget παρέχονται προνόμια κ.ά. και την οποία παραδίδει στον άμεσα προϊστάμενό του και το κοινοποιεί στον Γενικό Διευθυντή για την τελική έγκριση.
 • Κατευθύνει, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ικανότητα των ανθρώπων να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη στρατηγική της εταιρίας
 • Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης όλων των στελεχών της εταιρίας, βάσει της καθορισμένης διαδικασίας, εντός των καθορισμένων απαιτούμενων χρονικών ορίων.
 • Μεριμνά για την ικανοποίηση του προσωπικού στον χώρο εργασίας, λειτουργεί τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και εισηγείται στους επιμέρους διευθυντές διορθωτικές ενέργειες.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη καλού κλίματος και κοινής κουλτούρας σε όλη την εταιρία αναλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους διευθυντές τμημάτων.
 • Αναθεωρεί τις περιγραφές θέσεων εργασίας όποτε απαιτείται, επιβεβαιώνοντας προηγουμένως τις απαιτούμενες αλλαγές, σε συνεργασία με το Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Συνεργάζεται με τη διοίκηση για θέματα Budget
 • Επικοινωνεί με την εξωτερική υπηρεσία Payroll και μεριμνά για το κομμάτι προσλήψεων και χρήσης ειδών που παρέχει η εταιρεία ως παροχές (πχ αυτοκίνητα κλπ)
 • Συνεργάζεται όπου χρειάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με εταιρίες προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και επικαιροποίηση του ετήσιου Budget της εταιρίας

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και τη θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr