...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΚΕΒΕ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
202007_ΟΥ
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Διευθυντικό Στελέχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντικό Στελέχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει μία (1) θέση Διευθυντικού Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών, στo πλαίσιo των εκτελούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του. Η σύμβαση θα είναι έργου, ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης).

Αντικείμενο:

 • Οργάνωση και συντονισμός της οικονομικής διαχείρισης στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή συναφούς αντικειμένου
 • Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε θέση ευθύνης σε φορέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορέα ιδιωτικού τομέα

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία ως προϊστάμενος πολυμελούς ομάδας
 • Εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου έργων ΕΣΠΑ ή/και ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων
 • Επιπλέον σχετικές επαγγελματικές διαπιστεύσεις (π.χ. ορκωτού λογιστή ή άλλες συναφείς)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα)
 • Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακοί τίτλοι)
 • Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο PDF το αργότερο μέχρι τις 3/8/2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 202007_ΟΥ».

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 9656310 (εσωτερικό: 242) ή στο e-mail:

Αξιολόγηση υποψηφίων:

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων:

...

*Σε συνέντευξη θα κληθούν οι τρείς υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από 50/80.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework