Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
17-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης,Συνεργάτης,Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Στυλίδας

Ειδικότητες Κλάδου Υγείας - Στυλίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση Οικοτροφείου / στεγαστικής δομής ψυχικής υγείας με αντικείμενο την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Αlzheimer στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Προσλήψεις θα γίνουν υπό την αίρεση της ύπαρξης των προϋποθέσεων έναρξης λειτουργίας της (χρηματοδότηση, βιωσιμότητα κτλ.).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δομή θα συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου χωρητικότητας κατά μέγιστο 15 ενοίκων, 12 μόνιμης διαβίωσης, με επιπλέον δυνατότητα ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας 3 ασθενών με στόχο την αποφόρτιση των οικογενειών.

Θα διενεργείται ευρεία ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια τόσο ασθενών, όσο και μελών των οικογενειών τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη στελέχωση του προσωπικού της δομής η διοίκηση της ΑΜΚΕ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους για: μία (1) θέση Ψυχολόγου με εμπειρία σε ανοϊκούς ασθενείς, μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού, μία (1) θέση Εργοθεραπευτή, 6 θέσεις Νοσηλευτών Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε. πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, μία (1) θέση Φυσικοθεραπευτή μερικής απασχόλησης, μία (1) θέση Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου με ειδίκευση στην τρίτη ηλικία και μία (1) θέση Παθολόγου. Οι ιατροί με σχέση μερικής απασχόλησης ή ως εξωτερικοί συνεργάτες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1 Επιστημονικό προσωπικό

(Πλήρους απασχόλησης)

 • Επίπεδο εκπαίδευσης:

Πτυχίο:

Για την ειδικότητα του Ψυχολόγου απαιτείται Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού και του Εργοθεραπευτή Δίπλωμα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.), ενώ για την ειδικότητα του Νοσηλευτή, ζητούνται τρεις (3) Νοσηλευτές Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) και τρείς (3) ΝοσηλευτέςΔιετούς Εκπαίδευσης

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Για όλες τις προαναφερθείσες ειδικότητες απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

 • Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στο εκάστοτε αντικείμενο ή/και δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στην άνοια και σε συναφείς παθήσεις.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

 • Γνώση Ξένης Γλώσσας

Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Lower). Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τους Νοσηλευτές Δ.Ε.

 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ των Νοσηλευτών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. 2 Άλλο Επιστημονικό Προσωπικό

(Μερικής Απασχόλησης ή Εξωτερικός Συνεργάτης)

Για την ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτή

 • Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα αντίστοιχης Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.).

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

 • Προϋπηρεσία

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στo αντικείμενo ή/και τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.3 Επιστημονικό Προσωπικό

(Εξωτερικοί Συνεργάτες)

Για τις ειδικότητες των Ιατρών

 • Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Για τη θέση του Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου και του Ιατρού Παθολόγου απαιτείται Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. (βλέπε: Προϋποθέσεις/Σημείωση)

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

 • Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων στο αντικείμενο ή τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.​

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημείωση:

 • Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.
 • οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθoύν τα ονόματα των επιτυχόντων. Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ημέρες τουλάχιστον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/05/2022. Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-26.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 • Ο Ψυχολόγος είναι αρμόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους ενοίκους, στους επισκέπτες, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα (σε συνεργασία με τον/την Κοινωνικό Λειτουργό και τον/την Εργοθ/τη/τρια) αλλά και στους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στη δομή, στο πλαίσιο καθοδήγησης και ενημέρωσής τους
 • Ειδικότερα ως προς τους ενοίκους, ο ρόλος του Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συμπεριφοράς τους. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τον κάθε ανοϊκό
 • Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ανοϊκών και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο. Ως προς το πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, τους κινητοποιεί και διαχειρίζεται το άγχος που σχετίζεται με την εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία.
 • Υποστηρίζει τους επαγγελματίες και κυρίως το πρόσωπο-αναφοράς στην εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και στην υλοποίησή τους μαζί με τον ανοϊκό για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο
 • Ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία και αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσής της σε θέματα κατανόησης της ασθένειας και επικοινωνίας, συναλλαγής και υποστήριξης του συγγενικού τους προσώπου. Διαχειρίζεται επίσης προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του ανοϊκού και της οικογένειάς του
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αποστιγματισμού των ενοίκων της στεγαστικής δομής καθώς και των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας
 • Έχει την ευθύνη της τακτικής συμπλήρωσης εντύπων και στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ενοίκους και τη λειτουργία της δομής, καθώς και της τήρησης φακέλων για τους ενοίκους και τις δραστηριότητες που συμμετέχουν
 • Ο Ψυχολόγος λογοδοτεί και ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για θέματα που αφορούν στους ενοίκους, στο Α.Θ.Π. τους και στις σχέσεις τους με την οικογένειά τους

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 • Ο/η Κοινωνικός/κή Λειτουργός είναι υπεύθυνος/η για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των ανοϊκών, την υποστήριξη των σχέσεων με την οικογένεια και με το κοινωνικό τους δίκτυο καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα
 • Συμμετέχει στο διαγνωστικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ανοϊκών, του οικογενειακού και υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος καθώς και με τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των ανοϊκών στην κατάρτιση του Α.Θ.Π.
 • Αναλαμβάνει τη συστηματική συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον στα πλαίσια της ενεργοποίησής τους για την ανάπτυξη υποστηρικτικών σχέσεων στην προοπτική της αποκατάστασής τους
 • Υποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώματα των ανοϊκών, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικοπρονοιακών παροχών, υπηρεσιών πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας
 • Συνεισφέρει στο περιβάλλον της δομής και στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργίας για τη δημιουργία θεραπευτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ανοϊκούς
 • Συμβάλλει στη διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της ανάλυσης της δυναμικής της, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίμησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ανοϊκών, καθώς και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής της κοινότητας σε θέματα σχετικά με τη νόσο alzheimer καθώς και άλλες παρεμφερείς παθήσεις
 • Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Ψυχολόγο για θέματα που αφορούν στην κοινωνική διάσταση της αποκατάστασης κάθε ανοϊκού, καθώς και τη σχέση με την οικογένειά του
 • Έχει την ευθύνη της τακτικής συμπλήρωσης εντύπων και στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους ανοϊκούς και τη λειτουργία της δομής, καθώς και της τήρησης φακέλων για τους ενοίκους και τις δραστηριότητες που συμμετέχουν.
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

 • Εξέταση, συνταγογράφηση και αντιμετώπιση των νευρολογικών ή ψυχιατρικών προβλημάτων των ενοίκων της δομής
 • Εβδομαδιαίες ιατρικές επισκέψεις στο Οικοτροφείο ή και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Τηλεφωνική στήριξη με οδηγίες σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος ενοίκου ή/και έκτακτη προσέλευση εφόσον υπάρχει ανάγκη και έχει κληθεί προς αυτό
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Νοσηλευτών και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων των ενοίκων
 • Συντονίζει την δημιουργία ιατρικού αρχείου των ενοίκων
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας
 • Παραπέμπει για διακομιδή σε νοσοκομείο όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με την παροχή ανάλογου ιατρικού παραπεμπτικού

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

 • Εξέταση, συνταγογράφηση και αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων των ενοίκων του οικοτροφείου
 • Εβδομαδιαίες ιατρικές επισκέψεις στο Οικοτροφείο ή και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Τηλεφωνική υποστήριξη με οδηγίες σε περίπτωση έκτακτου παθολογικού προβλήματος ενοίκου ή/και έκτακτη προσέλευση εφόσον υπάρχει ανάγκη και έχει κληθεί προς αυτό
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Νοσηλευτών και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων των ενοίκων
 • Συντονίζει την δημιουργία ιατρικού αρχείου των ενοίκων
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας
 • Παραπέμπει για διακομιδή σε νοσοκομείο όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με την παροχή ανάλογου ιατρικού παραπεμπτικού

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 • Ο/η Εργοθεραπευτής/ρια είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση των ανοϊκών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη επανένταξη τους (π.χ. στην προμήθεια τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, ειδών υπόδησης, ειδών καθαριότητας και υγιεινής). Η εκπαίδευση γίνεται ατομικά ή σε ομάδες και ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης μπορούν να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες εκτός του/της εργοθεραπευτού/τριας.
 • Είναι επίσης αρμόδιος/α για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανοϊκών μέσα και έξω από τη Μονάδα καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, εξόδων με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λπ. σε συνεργασία με την υπόλοιπη Θεραπευτική Ομάδα
 • Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και ενημερώνει και συνεργάζεται με την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα για θέματα που αφορούν στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ανοϊκών
 • Καταρτίζει το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των ενοίκων (τέλος του μήνα)
 • Αξιολογεί μηνιαίως την πορεία των ενοίκων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Συμμετέχει στον προϋπολογισμό του ταμείου πριν το τέλος του μήνα
 • Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής.
 • Καταρτίζει εξαμηνιαία αξιολόγηση πορείας ανοϊκών (συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης και αναφοράς).
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 • Οι Νοσηλευτές/τριες της Μονάδας παρέχουν σταθερή φροντίδα στους φιλοξενούμενους και εξασφαλίζουν την συνέχιση της φροντίδας αυτής
 • Είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τη χορήγηση των συνιστώμενων φαρμάκων (από το στόμα καθώς και τα ενέσιμα) και την εκπαίδευση των ενοίκων στη λήψη αυτών. Συνεργάζονται με τον ιατρό για την αντιμετώπιση και των χειρισμό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα φάρμακα
 • Λειτουργούν ως υπεύθυνοι βάρδιας ελλείψει του υπεύθυνου νοσηλευτών.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη νοσηλεία των ενοίκων με τη χορήγηση της καθημερινής φαρμακευτικής αγωγής, την λήψη των ζωτικών σημείων και εν γένει κάθε νοσηλευτικής πράξης.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση επείγουσων καταστάσεων με στόχο την προάσπιση της υγείας των ενοίκων και την ομαλή λειτουργία της δομής.
 • Συνοδεύουν όποτε παραστεί ανάγκη στη διακομιδή των ενοίκων σε δημόσια νοσοκομεία ή και εξωτερικούς ιατρούς. Ενημερώνουν τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τυχόν προβλήματα σωματικής υγείας ή αλλαγές στη συμπεριφορά του ενοίκου και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε συνεργασία με τον Παθολόγο ή τον Ψυχίατρο εντός και εκτός Μονάδας
 • Εκτιμούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Π.Θ.Ο., τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του ατόμου: διατροφή, επίπεδο αυτοφροντίδας, κοινωνικές σχέσεις, συνθήκες εργασίας, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης του από την ζωή γενικότερα. Η εκτίμηση αυτής της κατάστασης του ενοίκου είναι διαρκής.
 • Οι νοσηλευτές/τριες καλλιεργούν τις δεξιότητες του ανοϊκού εστιάζοντας στις ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνομης διαβίωσης του ατόμου στην κοινότητα. Βοηθούν τον ανοϊκό σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας (φροντίδα του εαυτού, προσωπική υγιεινή, φροντίδα του δωματίου, προετοιμασία τροφής, μετακίνηση στην κοινότητα, αγορά καταναλωτικών αγαθών, χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, χρησιμοποίηση των Δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών (τράπεζες, χώροι αναψυχής) όταν και αν αυτό είναι εφικτό, διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων και άλλα). Η βοήθεια αυτή συντελεί στην αυτονόμηση του ανοϊκού, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ζωής στη κοινότητα, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Σταδιακά, αυτή η υποστήριξη, μπορεί να μειώνεται όσο το άτομο «μαθαίνει», αυξάνει η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τα καταφέρνει πιο καλά.
 • Συμμετέχουν στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – αποϊδρυματισμός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύουν τους ανοϊκούς σε εξωτερικές δραστηριότητες
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των ασθενών της δομής, καθώς επίσης για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας προς αποφυγήν δημιουργίας προβλημάτων στους συγκατοίκους και τους γείτονες
 • Με κατάλληλους χειρισμούς και προς όφελος των ανοϊκών εντοπίζουν και αξιοποιούν δυνατότητες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία όπως π.χ. την ύπαρξη ενός γειτονικού γηπέδου ή θεάτρου, κοινωνικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, έπειτα από έγκριση του/της Κοινωνικού Λειτουργού
 • Συμμετέχουν σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτές, γενέθλια, επετείους κτλ) με τους φιλοξενούμενους με σκοπό τη μείωση της κοινωνικής απόστασης τους και την ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών εκ μέρους τους
 • Καλλιεργούν την ομαδική συμβίωση, τη συλλογική δράση και τη συμμετοχή των ανοϊκών σε προγράμματα εντός και εκτός Μονάδας, με γνώμονα τη συλλογική εξέλιξη της ομάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε ασθενή ξεχωριστά
 • Είναι Πρόσωπα Αναφοράς συγκεκριμένων ενοίκων με ότι υποχρεώσεις αυτό συνεπάγεται, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 • Αξιολογεί την κινητική κατάσταση των φιλοξενούμενων με έγκυρα πρωτόκολλα αξιολόγησης της κινητικότητας, της αισθητικότητας και της ισορροπίας προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι και η στρατηγική της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
 • Εφαρμογή εξατομικευμένων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων παρέμβασης στη νόσο Alzheimer με στόχο την διατήρηση καλού επιπέδου λειτουργικής δραστηριότητας
 • Σχεδιασμός μηνιαίου προγράμματος φυσικοθεραπείας με παράλληλη έγκρισή του από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
 • Εφαρμογή εξατομικευμένου πρόγραμμα κινησιοθεραπέιας, κατά ζεύγη ή και πλήρες ομαδικό ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών κατόπιν σχετικής αξιολόγησης
 • Εφαρμογή φυσικοθεραπείας για τη διατήρηση της ταυτόχρονης δράσης πολλαπλών συστημάτων με παράλληλη εκπαίδευση ισορροπίας, αδρών και λεπτών δεξιοτήτων, σωστής στάσης και βάδισης
 • Εφαρμογή των κατάλληλων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων για την ενίσχυση του μυϊκού συστήματος, του ερειστικού, του νευρικού, του αναπνευστικού, του κυκλοφορικού και του γαστρεντερικού συστήματος
 • Εκπαίδευση φροντιστών για τον κατάλληλο χειρισμό των ανοϊκών
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο νοσηλευτών και τον εργοθεραπευτή για την διαμόρφωση των ατομικών προγραμμάτων των ασθενών και την καθημερινή του απασχόληση
 • Συμβολή στην ανάπτυξη γνωστικό-κινητικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση της εκτελεστικής λειτουργίας
 • Είναι υπεύθυνος για την τακτική επαναξιολόγηση των ανοϊκων και την συμπλήρωση των ατομικών θεραπευτικών φακέλων
 • Συμμετέχει σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις, γενέθλια κά)
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας
 • Συνεργάζεται με τους ιατρούς και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
 • Δραστηριοποίηση σε θέματα άσκησης των ανοϊκών και ανάπτυξης των ατομικών τους δεξιοτήτων μέσω δράσεων σε εξωτερικούς χώρους
 • Υποβάλει απολογισμό έργου στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.


[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr