...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-21
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΧΠΤ-ΧΚΠ
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ελεγκτής Πιστών - Τραυματιοφορέας Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Αθήνα 08.01.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση των: Ελεγκτών Χιονοδρομικών Πιστών -
Τραυματιοφορέων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

(κωδ. Θέσης ΕΧΠΤ-ΧΚΠ)

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην/στη: Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα), Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές), Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης, Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.), Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας).

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά τη θέσπιση του Ν.4389/2016.

Ενημέρωση:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την θέση του: Ελεγκτής Πιστών - Τραυματιοφορέας Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Η μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα.

Περιγραφή θέσης:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος καταλληλόλητας χιονοδρομικών πεδίων – Ημερήσιο άνοιγμα και κλείσιμο πιστών
 • Εκτίμηση κινδύνων - λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας
 • Τοποθέτηση σήμανσης και οριοθέτησης πιστών
 • Ενέργειες πρόληψης και καταστολής για την αντιμετώπιση του κινδύνου χιονοστιβάδων και άλλων ορεινών κινδύνων.
 • Έλεγχος χιονοδρομικής κυκλοφορίας – Επιβολή τάξης στις πίστες με συστάσεις και ποινές στους παραβάτες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς FIS.
 • Εντοπισμός, περίθαλψη και διακομιδή τραυματιών στο σταθμό Α Βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων
 • Συνεχής έλεγχος της κατάστασης του χιονιού και των καιρικών συνθηκών και παροχή πληροφοριών προς τους χιονοδρόμους.
 • Σωστικές ενέργειες από πτώσεις, αποπροσανατολισμούς, κατακρημνισμούς και εγκλωβισμούς πελατών επί χιονοστιβάδων και εναέριων αναβατήρων.
 • Έλεγχος και συντήρηση του χιονοδρομικού εξοπλισμού και υλικών ασφαλείας πιστών - Τακτοποίηση αποθηκών – Απογραφές υλικών

Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών - Τραυματιοφορείς πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και διαγραφή αυτών. Οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών - Τραυματιοφορείς είναι υποχρεωμένοι σε
καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να παρακολουθήσουν 2-ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ, από Νομικό - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών -
Τραυματιοφορείς θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Απαιτήσεις θέσης: 

 • Διαθεσιμότητα υποχρεωτικής μηνιαίας εκπαίδευσης / εξάσκησης, δυνητικά και εκτός ωραρίου λειτουργίας του κέντρου, σε τεχνικές και ασφαλείς μεθόδους ορεινής διάσωσης, πρώτων βοηθειών και απεγκλωβισμού επιβατών από εναέριους αναβατήρες με χρήση διασωστικών σάκων και μηχανισμού «heligames».

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής
 • Κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου πιστερ εξωτερικού (ελεγκτή πιστών - τραυματιοφορέα) ή κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή χιονοδρομίας Γ.Γ. Αθλητισμού
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε χιονοδρομικά κέντρα σε χιονοδρομικές περιόδους, στη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Στην περίπτωση που προσκομιστεί βεβαίωση, από ευρωπαϊκή ιδιωτική σχολή εκπαίδευσης εκτός συστήματος αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού (IRATA, SPRAT ή άλλου) να προσκομιστεί ταυτόχρονα το πρόγραμμα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο εκπαιδευτή της σχολής

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη διασώστη, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες διάσωσης από ύψος αποκλειστικά με χειρισμό σχοινιών (rope access) σύμφωνα με το σύστημα IRATA ή ισοδύναμου, άλλου, διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού. Θα προσκομιστεί αντίγραφο του εν ισχύ Πιστοποιητικού και βιβλιάριο καταγραφής ωρών εργασίας υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα συντονιστή εναερίτη.
 • Επιθυμητό προσόν η προσκόμιση Πιστοποιητικού η Βεβαίωσης παρακολούθησης Πρώτων βοηθειών , που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για εξειδικευμένες διαδικασίες περίθαλψης - διάσωσης στο βουνό.

Επικουρικά προσόντα: εφόσον και μόνο εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω.

 • Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ή χιονοδρομικής περιόδου στη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη διασώστη, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες διάσωσης από ύψος, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η βεβαίωση είναι υποχρεωτική για μια επιλεγμένη ομάδα (κατά την κρίση της εταιρίας) μετά από την πρακτική ανά μήνα εκπαίδευση, με μέριμνα της εταιρίας, από πιστοποιημένο εκπαιδευτή αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού IRATA, SPRAT ή άλλου ισοδύναμου
 • Επιθυμητό προσόν η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης παρακολούθησης πρώτων βοηθειών, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες περίθαλψης - διάσωσης στο βουνό

Ατομικές δεξιότητες / ικανότητες:

 • Αναγνώριση κινδύνων που συνδέονται με την ασφαλή λειτουργία των πιστών
 • Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαδικασίες ελέγχου, πρόληψης και διάσωσης που εκτελούν
 • Διαχείριση κρίσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων εξυπηρέτησης πελατών
 • Υψηλός βαθμός επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊστάμενους
 • Άριστη τεχνική κατάρτιση στη χιονοδρομία καταβάσεων σε όλες τις συνθήκες και τα είδη χιονιού
 • Φυσικές (σωματικές) ικανότητες για εργασίες σε εξωτερικό περιβάλλον υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 15.01.2021, ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.], αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (κωδ. θέσης: ΕΧΠΤ-ΧΚΠ).

Διευκρινήσεις:
Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 9
Χρονική Διάρκεια : 2 μήνες

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Με την αποστολή του Βιογραφικού Σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση ταπροσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο Βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τηςαγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το Βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς την μητρική εταιρεία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουνστο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θαπεριλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ήνα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στηνΕταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση,διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και
για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ΥπεύθυνηΠροστασίας Δεδομένων (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dpo@etasa.gr, ομοίως και για κάθε πληροφορία γιατην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework