Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-09-22
Τύπος απασχόλησης:
Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Χίου

Εργοθεραπευτής/ρια - Χίος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στη Χίο, η οποία χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει πολύπλευρες υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας με ψυχικές διαταραχές, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν χώρο συνεύρεσης, δημιουργίας και επικοινωνίας για όλους όσοι χρειάζονται υποστήριξη και ενίσχυση.

Οι επωφελούμενοι και οι οικογένειές τους, σε συνεργασία με τη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα, έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, το Κέντρο Ημέρας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα, καθώς και σε παιδιά, γονείς και εφήβους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη στελέχωση του προσωπικού της δομής, η Διοίκηση της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους για μία (1) θέση εργοθεραπευτή πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πτυχίο Εργοθεραπείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI, ATEI ή ΤΕΙ) ή αντίστοιχο ισοδύναμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού (βλ. Προϋποθέσεις/Σημ.)

 1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την ελληνική επικράτεια

 1. Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών
 2. Προϋπηρεσία:

Απαιτείται εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο της εργοθεραπείας. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας.

 1. Ξένες Γλώσσες

Απαιτείται γνώση αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2.

 1. Γνώση Η/Υ

Απαιτείται πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ (ECDL ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό).

 1. Συστατικές Επιστολές

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

1. Θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.

2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αναρτημένης στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr.

3. Μετά τη διαδικασία επιλογής, θα ανακοινωθεί το όνομα του/ης επιτυχόντος/ούσας.

4. Θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων.

5. Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων

6. Προσλήψεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εργοθεραπευτής/ρια

 1. Ο/Η Εργοθεραπευτής/ρια είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση των ωφελούμενων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη ανταπόκρισή τους (π.χ. στην προμήθεια τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, ειδών υπόδησης, ειδών καθαριότητας και υγιεινής). Η εκπαίδευση γίνεται ατομικά ή σε ομάδες, και, ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, μπορούν να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες εκτός του/της εργοθεραπευτή/ριας.
 2. Είναι επίσης αρμόδιος/α για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ωφελούμενων στο Κέντρο καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, δράσεων με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λπ. σε συνεργασία με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα.
 3. Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και ενημερώνει και συνεργάζεται με την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα για θέματα που αφορούν στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ωφελούμενων.
 4. Αξιολογεί μηνιαίως την πορεία των ωφελούμενων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 5. Συμμετέχει στον προϋπολογισμό του ταμείου πριν από το τέλος του μήνα.
 6. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 7. Αποτελεί σταθερό μέλος της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.

​Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, καθώς και σε ιστότοπο εθνικής & τοπικής εμβέλειας ή/και στον τοπικό τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 25η Σεπτεμβρίου 2022:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr