Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης,Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Νομός Χίου

Εργοθεραπευτής/ρια - Χίος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στη Χίο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Φυσικό αντικείμενο

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει πολύπλευρες υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας με ψυχικές διαταραχές, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν χώρο συνεύρεσης, δημιουργίας και επικοινωνίας για όλους όσοι χρειάζονται υποστήριξη και ενίσχυση.

Οι επωφελούμενοι και οι οικογένειές τους, σε συνεργασία με τη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα, έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, το Κέντρο Ημέρας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα, καθώς και σε παιδιά, γονείς και εφήβους.

Ειδικότητα – Σχέση εργασίας

Για τη στελέχωση του προσωπικού του Κέντρου, η Διοίκηση της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία (1) θέση εργοθεραπευτή εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου.

Κριτήρια

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Εργοθεραπευτής/ρια

Επίπεδο εκπαίδευσης:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI, ATEI ή ΤΕΙ) ή αντίστοιχος ισοδύναμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού (βλ. Προϋποθέσεις/Σημ.)

  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:

   
 • Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την ελληνική επικράτεια
 • Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών

Προϋπηρεσία:

 • Απαιτείται εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο της εργοθεραπείας. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας.

  Ξένες γλώσσες

   
 • Απαιτείται γνώση αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2.

  Γνώση Η/Υ

   
 • Απαιτείται πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ (ECDL ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό)

  Συστατικές επιστολές

   
 • Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Έγγραφα

 • Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να επισημαίνεται επακριβώς η αιτούμενη θέση
 • Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαδικασία Επιλογής

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

 • Την 15η Μαΐου 2022, θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.
 • Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένης στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr
 • Μετά τη διαδικασία επιλογής, θα ανακοινωθεί το όνομα του/ης επιτυχόντος/ούσας.

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 5η Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 14η Μαΐου 2022. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται στην διεύθυνση της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-28.

Αντικείμενο

Εργοθεραπευτής/ρια

 • Ο/Η Εργοθεραπευτής/ρια είναι υπεύθυνος/η για την εκπαίδευση των ανοϊκών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη επανένταξή τους (π.χ. στην προμήθεια τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, ειδών υπόδησης, ειδών καθαριότητας και υγιεινής). Η εκπαίδευση γίνεται ατομικά ή σε ομάδες και ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης μπορούν να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες εκτός του/της εργοθεραπευτή/ριας.
 • Είναι επίσης αρμόδιος/α για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανοϊκών μέσα και έξω από τη Μονάδα καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως γιορτές, γενέθλια, προβολή ταινιών, εξόδων με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα κ.λπ. σε συνεργασία με την υπόλοιπη Θεραπευτική Ομάδα.
 • Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και ενημερώνει και συνεργάζεται με την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα για θέματα που αφορούν στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ανοϊκών.
 • Καταρτίζει το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των ενοίκων (τέλος του μήνα).
 • Αξιολογεί μηνιαίως την πορεία των ανοϊκών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Συμμετέχει στον προϋπολογισμό του ταμείου πριν από το τέλος του μήνα.
 • Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 • Καταρτίζει εξαμηνιαία αξιολόγηση πορείας ανοϊκών (συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης και αναφοράς).
 • Αποτελεί σταθερό μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.


[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr