Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
25-11-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Νοσηλευτής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής το Οικοτροφείο Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Μονάδα συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου χωρητικότητας κατά μέγιστο 15 ασθενών μόνιμης διαβίωσης με επιπλέον δυνατότητα ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας πέντε (5) περίπου ασθενών με στόχο την αποφόρτιση των οικογενειών και ενός Κέντρου Ημέρας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αφενός ασθενών της νόσου και αφετέρου της υποστήριξης μελών των οικογενειών ασθενών, με στόχο τη διατήρηση της ψυχικής τους ισορροπίας και της καλύτερης αντιμετώπισης των ασθενών συγγενών τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την στελέχωση του προσωπικού του Οικοτροφείου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή ΤΕ/ΠΕ/ΔΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Απόφοιτος/η τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Νοσηλευτικής διετούς φοίτησης (βοηθός νοσηλευτή ΔΕ).

 1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την Ελληνική Επικράτεια

 1. Προϋπηρεσία:

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δομή που φιλοξενεί ανοϊκούς ασθενείς ή γενικότερα σε γηριατρική δομή τουλάχιστον ενός (1) έτους

 1. Γνώση αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου lower
 2. Γνώση Η/Υ
 3. Συστατικές επιστολές:

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή από το Σ.Α.Ε.Π. ή από το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

 • Θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων
 • Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr
 • Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί το όνομα του/ης επιτυχόντος/ούσας
 • Θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων
 • Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων
 • 6 Προσλήψεις
 • Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, καθώς και σε ιστότοπο εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 5η Δεκεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα 

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Νοσηλευτής

 • Οι Νοσηλευτές/τριες του Οικοτροφείου παρέχουν σταθερή φροντίδα στους φιλοξενούμενους και εξασφαλίζουν τη συνέχιση της φροντίδας αυτής
 • Είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τη χορήγηση των συνιστώμενων φαρμάκων (από το στόμα καθώς και τα ενέσιμα) και την εκπαίδευση των ενοίκων στη λήψη αυτών. Συνεργάζονται με τον ιατρό για την αντιμετώπιση και των χειρισμό τυχόν παρενεργειών από τα χορηγηθέντα φάρμακα
 • Λειτουργούν ως υπεύθυνοι βάρδιας
 • Είναι υπεύθυνοι για τη νοσηλεία των ενοίκων με τη χορήγηση της καθημερινής φαρμακευτικής αγωγής, την λήψη των ζωτικών σημείων και εν γένει κάθε νοσηλευτικής πράξης
 • Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων με στόχο την προάσπιση της υγείας των ενοίκων και την ομαλή λειτουργία της δομής
 • Συνοδεύουν όποτε παραστεί ανάγκη στη διακομιδή των ενοίκων σε δημόσια νοσοκομεία ή και εξωτερικούς ιατρούς. Ενημερώνουν τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τυχόν προβλήματα σωματικής υγείας ή αλλαγές στη συμπεριφορά του ενοίκου και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε συνεργασία με τον Παθολόγο ή τον Ψυχίατρο εντός και εκτός Οικοτροφείου
 • Εκτιμούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Π.Θ.Ο., τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του ατόμου: διατροφή, επίπεδο αυτοφροντίδας, κοινωνικές σχέσεις, συνθήκες εργασίας, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης του από την ζωή γενικότερα. Η εκτίμηση αυτής της κατάστασης του ενοίκου είναι διαρκής
 • Οι νοσηλευτές/τριες καλλιεργούν τις δεξιότητες του ανοϊκού με εστιασμό στις ικανότητες του, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αυτόνομης διαβίωσης του ατόμου στην κοινότητα. Βοηθούν τον ανοϊκό σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας (φροντίδα του εαυτού, προσωπική υγιεινή, φροντίδα του δωματίου, προετοιμασία τροφής, μετακίνηση στην κοινότητα, αγορά καταναλωτικών αγαθών, χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, χρησιμοποίηση των Δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών (τράπεζες, χώροι αναψυχής), διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων και άλλα). Η βοήθεια αυτή συντελεί στην αυτονόμηση του ανοϊκού, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ζωής στη κοινότητα, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Σταδιακά, αυτή η υποστήριξη, μπορεί να μειώνεται όσο το άτομο «μαθαίνει», αυξάνει η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τα καταφέρνει πιο καλά.
 • Συμμετέχουν στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση – αποϊδρυματισμός – εκπαίδευση – αυτοεξυπηρέτηση) και συνοδεύουν τους ανοϊκούς σε εξωτερικές δραστηριότητες
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των ασθενών της Μονάδας, καθώς επίσης για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας προς αποφυγήν δημιουργίας προβλημάτων στους συγκατοίκους και τους γείτονες
 • Με κατάλληλους χειρισμούς και προς όφελος των ανοϊκών εντοπίζουν και αξιοποιούν δυνατότητες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία όπως π.χ. την ύπαρξη ενός γειτονικού γηπέδου ή θεάτρου, τον ιερέα της ενορίας, κοινωνικούς φορείς, συλλογικές ή εθελοντικές οργανώσεις, έπειτα από έγκριση του/της Κοινωνικού Λειτουργού
 • Συμμετέχουν σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτή των Χριστουγέννων κ.ά.) με τους ανοϊκούς για μείωση της κοινωνικής απόστασης των ανοϊκών και ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Καλλιεργούν την ομαδική συμβίωση, τη συλλογική δράση και τη συμμετοχή των ανοϊκών σε προγράμματα εντός και εκτός Οικοτροφείου, με γνώμονα τη συλλογική εξέλιξη της ομάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε ασθενή ξεχωριστά
 • Είναι Πρόσωπο Αναφοράς συγκεκριμένων ενοίκων με ό,τι υποχρεώσεις αυτό συνεπάγεται, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr