...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
07-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΜΗΧ.Ι.Π.Κ.ΤΕΧ
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Ηλείας

Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ & Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ - Νομός Ηλείας

Αθήνα 29.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις

Δύο Μηχανικών

με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για επιτόπια επίβλεψη έργων ΕΣΠΑ

στο υποκατάστημα ιαματικές πηγές Καϊάφα, Νομού Ηλείας.

(ΜΗΧ.Ι.Π.Κ.ΤΕΧ)

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην/στη: Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα), Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές), Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης, Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.), Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας).

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά τη θέσπιση του Ν.4389/2016.

Η ΕΤΑΔ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής Οικονομίας.

Σκοπός:

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ που πρόκειται να εκκινήσουν κατά το προσεχές διάστημα, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών έργου και ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαεπτά έως είκοσι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Σκοπός επίσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψήφιων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τις παρακάτω θέσεις:

Προφίλ υποψηφίων:

  • Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ, και έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ, για το υποκατάστημα μας, ιαματικές πηγές Καϊάφα, Νομού Ηλείας.
  • Τουλάχιστον δέκα έτη εμπειρίας σε δημόσια έργα, εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ Γ' Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ», και Β' τάξη και άνω «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» και για Η/Μ δημόσια έργα.

Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στα κάτωθι:

  • Σύνταξη και έλεγχος επιμετρήσεων ΠΑΕ και ΠΠΑΕ
  • Σύνταξη και έλεγχος ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ
  • MS Οffice
  • Σύνταξη και διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων με χρήση πακέτων λογισμικού διαχείρισης έργων όπως MS Project, Primavera, κτλ. (για Gantt charts, Project Network Diagrams, PERT, Milestone charts, Critical paths, κατανομές κόστους – πόρων, κ.λπ.)
  • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. Autocad κ.λπ.)
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι επιλεγέντες, οι οποίοι θα ασχοληθούν στην παρακολούθηση - επίβλεψη των εργασιών, θα είναι υπεύθυνοι για οποιασδήποτε διαδικασία ή άλλη ενέργεια απαιτείται στα πλαίσια των καθηκόντων τους και θα τελούν υπό τις κατευθύνσεις της Μονάδας Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ Α.Ε. και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους επιτόπου του έργου στο υποκατάστημα ιαματικής πηγής Καϊάφα του Νομού Ηλείας.
Οι θέσεις αναφέρονται στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.

Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και τα αντίστοιχα πτυχία ΜΕΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως και την 11.11.2019, ημέρα Δευτέρα αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (κωδ. θέσης: ΜΗΧ.Ι.Π.Κ.ΤΕΧ).

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework