...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
DRC GREECE
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-07-18
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνίτης / Νational Contract - Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνίτης / Νational Contract

Εισαγωγή:

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) βοηθά τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο: παρέχουμε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά τους και ενισχύουμε τις ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Εργαζόμαστε σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, κατά μήκος των περιοχών εκτόπισης και στις χώρες όπου εγκαθίστανται οι πρόσφυγες. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, επιδιώκουμε υπεύθυνες και βιώσιμες λύσεις. Δουλεύουμε για την επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων και - όποτε είναι δυνατό - για την εκπλήρωση της επιθυμίας τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων ιδρύθηκε στη Δανία το 1956 και από τότε έχει εξελιχθεί σε διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση με περισσότερους από 7.000 υπαλλήλους και 8.000 εθελοντές. Το όραμά μας είναι μια αξιοπρεπή ζωή για όλους τους μετατοπισμένους ανθρώπους.

Όλες οι προσπάθειές μας βασίζονται στις αξίες μας: ανθρωπιά, σεβασμός, ανεξαρτησία και ουδετερότητα, συμμετοχή, ειλικρίνεια και διαφάνεια.

Ιστορικό:

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2015, με σκοπό να παρέχει στήριξη στο ελληνικό υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και δουλεύει με σκοπό να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φθάνουν στο νησί της Λέσβου. Τον Μάρτιο του 2016 το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στις περιοχές της Αθήνας ανταποκρινόμενο στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο και στη συσσώρευση των προσφυγικών πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σχετικά με τη θέση:

Υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων (Site Operations Officer) και σε στενή συνεργασία με άλλες μονάδες του DRC, ο πολυτεχνίτης θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και της μικρής κλίμακας επισκευές των εγκαταστάσεων σε καθορισμένoυς χώρους φιλοξενίας προσφύγων υπό την περιοχή ευθύνης της DRC.

Καθήκοντα:

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Να είναι σε θέση να εκτελέσει οποιαδήποτε φυσικά καθήκοντα σχετικά με τα θέματα φροντίδας του χώρου και συντήρησης
 • Καθαριότητα εγκαταστάσεων με σκούπισμα, ξεσκόνισμα κ.λπ.
 • Εκτέλεση συντηρήσεων και ελαφρών επισκευών
 • Εκτέλεση καθημερινών εργασιών ρουτίνας στους χώρους
 • Χρωματισμός και γέμισμα κενών ή σχισμών (στους τοίχους, τα πεζοδρόμια κ.λπ.)
 • Πραγματοποίηση ελαφριών εγκαταστάσεων (π.χ. ξυλουργική)
 • Επισκευή εξοπλισμού ή συσκευών
 • Βοήθεια στους εργολάβους με ηλεκτρικές, υδραυλικές ή επισκευές HVAC.
 • Ανάληψη καθηκόντων που έχουν ανατεθεί ή τα καθήκοντα έκτακτης ανάγκης (π.χ. φτυάρι χιονιού)
 • Προσδιορισμός και αναφορά αναγκών για σημαντικές επισκευές
 • Παρακολούθηση και συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής, προσδιορίζοντας τις ανάγκες επισκευής και ενημερώνοντας την ομάδα λειτουργίας του χώρου
 • Αντικατάσταση τυχόν προβληματικών τμημάτων, συναρμολόγηση ή διαμόρφωση δομικών υλικών, εξαρτημάτων κ.λπ. Με τη χρήση συνδετήρων, σφιγκτήρων, βιδών, εργαλείων και άλλων εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης
 • Υποστήριξη για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των αναγκών για μεγαλύτερες επισκευές / εγκαταστάσεις που θα ανατεθούν με υπεργολαβία
 • Κατά περίπτωση, εποπτεία της δραστηριότητας των εργολάβων για την ομαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών συντήρησης
 • Τήρηση των αρχείων των δικών του εργασιών και δημιουργία λεπτομερών αναφορών
 • Υποστήριξη στη σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων και αξιολογήσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Ενεργή συμβολή στην εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Εξασφάλιση της τήρησης του κώδικα συμπεριφοράς της DRC καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα τεχνικού σχολείου σε σχετικό τομέα θα ήταν ένα πλεονέκτημα
 • Καλές λεκτικές και γραπτές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας (η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν)
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε σχετικό τομέα (η εμπειρία στον τομέα των ΜΚΟ στην Ελλάδα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Η κατοχή διπλώματος οδήγησης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία με εργαλεία υλικού και ηλεκτρικό εξοπλισμό
 • Βασική κατανόηση των συστημάτων ηλεκτρικής, υδραυλικής ή HVAC
 • Βασικές δεξιότητες μαθηματικών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Καλές δεξιότητες διαπροσωπικής και ομαδικής εργασίας
 • Ισχυρή αυτό-παρακίνηση, με ισχυρή δέσμευση για ομαδική εργασία και ανθρωπιστική αρχή
 • Ευέλικτη, ενθουσιώδης και πρόθυμη να μάθει από άλλους
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλού φόρτου εργασίας και άγχους και προσδιορισμός δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων προτεραιότητας και προσαρμογή προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης καλών εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Γενικοί Κανονισμοί:

Ο υπάλληλος ακολουθεί τις οδηγίες του DRC σχετικά με την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα δεοντολογίας και του πλαισίου ανθρωπιστικής λογοδοσίας.

Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του με το DRC χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να ασκεί καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να βλάψει το DRC ή την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου κατά τη διάρκεια της συμβασης με το DRC.

Ο υπάλληλος δεν πρέπει να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να δημοσιεύει φωτογραφίες σχετικές με το έργο ή άλλο υλικό χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Ο εργαζόμενος πρέπει να επιστρέψει όλους τους δανεισμένους εξοπλισμούς στο DRC μετά το πέρας της σύμβασης ή κατόπιν αιτήματος.

Όροι και προϋποθέσεις:

Η σύμβαση θα είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και όλα τα επιδόματα θα παρασχεθούν στους εργαζόμενους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Διακοπές).

Το DRC παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των μελών του προσωπικού της.

Η θέση αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ισχύουν οι εθνικοί όροι και προϋποθέσεις.

Διαδικασία αίτησης:

Όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση παρακαλώ επισκεφτείτε
την ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού
στο:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 27 Ioυλίου 2018

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το DRC διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη
διαδικασία αμέσως μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework