...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
31-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Π.Ι.Λ.Α.
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Προϊστάμενος Επιχειρηματικής Μονάδας - Ιαματικά Λουτρά Αιδηψού

Προκήρυξη της θέσης:

Προϊστάμενος Επιχειρηματικής Μονάδας

στα Ιαματικά Λουτρά Αιδηψού

Κωδικός θέσης: Π.Ι.Λ.Α.

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην / στη:

Διοίκηση / διαχείριση δημόσιας περιουσίας (τουριστικά, ολυμπιακά, αστικά, αγροτικά και λοιπά ακίνητα), διαχείριση συμβάσεων μίσθωσης ή/και παραχώρησης ακινήτων, λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστημάτων (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές).

Αξιοποίηση της περιουσίας με ιδιωτικές επενδύσεις μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης.

Ανάπτυξη ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.).

Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας).

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρία Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. μετά τη θέσπιση του Ν. 4389/2016.

Ενημέρωση:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, για τη θέση του Προϊσταμένου Επιχειρηματικής Μονάδας στα Ιαματικά Λουτρά Αιδηψού (κωδικός θέσης: Π.Ι.Λ.Α).

Περιγραφή της θέσης:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας με ταυτόχρονη τήρηση της νομοθεσίας και των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας.
 • Εισηγείται στην αρμόδια διεύθυνση για τη λήψη μέτρων που κατά την άποψή του είναι αναγκαία για την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προσωπικού της επιχειρηματικής μονάδας με τακτική αναφορά στον αρμόδιο Διευθυντή Επιχειρηματικών Μονάδων για την πορεία του έργου της επιχειρηματικής μονάδας και την ενημέρωση της διοίκησης, εφόσον του ζητηθεί, για τα επιμέρους θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Είναι υπεύθυνος για την εσωτερική οργάνωση της επιχειρηματικής μονάδας, την ανάθεση και τον καταμερισμό των εργασιών στο προσωπικό σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις ειδικότητές τους.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων που αφορούν το προσωπικό (έλεγχος παρουσιών / απουσιών, υπερωριακή απασχόληση, αξιολόγηση απόδοσης, εκπαίδευση).
 • Μεριμνά για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας.
 • Είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών, τη λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας και την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων.
 • Συμμετέχει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στον σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών που αφορούν την εφαρμογή νέων διαδικασιών, την υλοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων, προκειμένου να συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων της επιχειρηματικής μονάδας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επιχειρηματικής μονάδας με αντίστοιχες προτάσεις που καταθέτει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
 • Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τους διαθέσιμους πόρους υλικοτεχνικής υποδομής, ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού με στόχο την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στη διαδικασία λειτουργίας.
 • Είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών της επιχειρηματικής μονάδας.
 • Μεριμνά για την προληπτική επιθεώρηση σημείων που πιθανώς παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή βλάβη, καθώς και μεριμνά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων.
 • Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών της επιχειρηματικής μονάδας σύμφωνα με τη φύση της επιχειρηματικής μονάδας, τους στόχους της διοίκησης και τις προτεραιότητες της διεύθυνσης.
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας και, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Επιχειρηματικών Μονάδων και τον Προϊστάμενο Τεχνικών Θεμάτων της διεύθυνσης, για τη διεκπεραίωση των εργασιών με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών της διεύθυνσης και την επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.
 • Εφαρμόζει μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης για αποτίμηση απόδοσης προμηθευόμενων υλικών ή εργασιών.
 • Είναι υπεύθυνος για τη βεβαίωση και την ικανοποιητική ολοκλήρωση των έργων, την καλή λειτουργία και την εμπρόθεσμη εκτέλεση της παραγγελίας των προμηθευόμενων υλικών, μηχανημάτων, υπηρεσιών ή προγραμματισμένων εργασιών.
 • Είναι υπεύθυνος για την αρχική εκπόνηση του σχεδίου λειτουργίας και του προϋπολογισμού της επιχειρηματικής μονάδας εκάστου έτους και την προώθησή του στον οικείο διευθυντή για οριστικοποίηση και υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρίας, την παρακολούθηση της εκτέλεσής του από τη στιγμή έγκρισής του και την αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεών του.
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχειρηματικής μονάδας στο αντικείμενο εργασίας του και την καθοδήγηση κατά την εκτέλεσή του για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των εργασιών του τομέα ευθύνης του.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη και την προώθηση αιτημάτων εκπαίδευσης στον οικείο διευθυντή προς έγκριση και τη διαβίβαση αυτών στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο τομέα, για θέματα marketing ώστε να προωθηθεί η Ιαματική Πηγή με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών / χρηστών της εγκατάστασης.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρηματικής μονάδας και προτείνει αντίστοιχους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης της επιχειρηματικής μονάδας.​

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης / ανώτερης σχολής κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 10ετής εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης / οργάνωσης επιχειρηματικών μονάδων • τουριστικών επιχειρήσεων • ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
 • 7ετής εμπειρία σε θέση διοικητικής ευθύνης και διοίκησης προσωπικού
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Γνώση προγραμμάτων Η/Υ

Επιθυμητές ικανότητες / δεξιότητες:

 • Στρατηγική σκέψη και κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Αναγνώριση και διαχείριση κρίσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης έργων
 • Ικανότητα θέσπισης προτεραιοτήτων
 • Εμπιστοσύνη και εχεμύθεια
 • Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 7η.8.2020, ημέρα Παρασκευή, [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.], αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (Π.Ι.Λ.Α.).

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αγγελίας στην οποία ανταποκρίνεστε.

 • Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή, καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς τη μητρική εταιρία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.
 • Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών το βιογραφικό σας, καθώς και όποιο άλλο έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της εταιρίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την εταιρία μας ή εν γένει να υποβάλετε στην εταιρία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@etasa.gr, ομοίως και για κάθε πληροφορία για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework