...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ξενοδοχείο 4*
Εταιρία:
Ξενοδοχείο 4*
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
17-04-18
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Αποστολή βιογραφικού
Αναμένεται προσαρμογή της επικοινωνίας με τον GDPR

Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Ξενοδοχείου - Αθήνα

Ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει

Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης Ξενοδοχείου

Αντικείμενο της θέσης είναι η οργάνωση και η επίβλεψη του τμήματος συντήρησης του ξενοδοχείου, η ορθή διοίκηση του προσωπικού σε συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας, καθώς και η βελτίωση των δεικτών απόδοσης του συστήματος συντήρησης.

Καθήκοντα θέσης:

 • Η διατήρηση των κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου σε άριστη κατάσταση και η ικανοποίηση των πελατών από την παροχή των υπηρεσιών του τμήματός του.
 • Διοίκηση και υποστήριξη όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο τμήμα συντήρησης βασιζόμενος πάντα στις οδηγίες που λαμβάνει από τη διεύθυνση.
 • Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Οργάνωση, εκπαίδευση, επίβλεψη, καθοδήγηση και αξιολόγηση όλων των εργαζομένων στο τμήμα συντήρησης.
 • Σωστός προγραμματισμός των εργασιών με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των θεμάτων: κατανέμει στους υφισταμένους του τις διάφορες εργασίες συντήρησης, παρέχει τεχνικές κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσής τους και ελέγχει την ορθή εκτέλεσή τους. Είναι υπεύθυνος για την παραγωγικότητά / αποτελεσματικότητά των. Προγραμματίζει και συντονίζει την άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και τον περιορισμό του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
 • Συνεχείς προσπάθειες ανεύρεσης των υλικών συντήρησης σε άμεση συνεργασία με το τμήμα προμηθειών του ξενοδοχείου και τη διεύθυνση.
 • Έχει καθημερινή συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων. Αναφέρεται στον γενικό διευθυντή.
 • Συντάσσει προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις και συμμετέχει παρέχοντας συμβουλές σε όλες τις φάσεις υλοποίησής τους, από τη σχεδίαση μέχρι την τελική εγκατάσταση.
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους υφισταμένους του.
 • Παρακολουθεί τους δείκτες που αφορούν στη λειτουργία και στην απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τηρεί τον προϋπολογισμό της συντήρησης.

Προφίλ υποψηφίου:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Hands-on manager
 • Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, κατά προτίμηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 • 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση Microsoft Οffice (Word, Excel)
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες (ομάδες 15-20 ατόμων) και εμπειρία στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην εποπτεία ομάδας
 • Ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου, ηγετικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Κουλτούρα ασφάλειας στην εργασία και τήρηση των κανόνων Υ&Α της εταιρίας, απαραίτητη η γνώση (επιθυμητή η πιστοποίηση) πάνω σε κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας με επαγγελματική συμπεριφορά
 • Διορατικότητα και δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού έκτακτων καταστάσεων
 • Εμπειρία σύνταξης τεχνικών κείμενων / αναφορών και εκθέσεων και τήρηση προϋπολογισμών
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη συντήρηση καυστήρων φυσικού αερίου, ατμογεννητριών, υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, ψυκτικών εγκαταστάσεων / παραγωγής ενέργειας, καθώς και γενικές γνώσεις (υδραυλικές, πισίνας, θέρμανσης / ψύξης)

Μόνο οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework