Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΠSCL0723
Κατηγορία εργασίας:
Logistics
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Προϊστάμενος Supply Chain & Logistics

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα για το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στέλεχος που θα καλύψει την παρακάτω θέση:

Προϊστάμενος Supply Chain & Logistics

Κωδικός θέσης: ΠSCL0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στον PiC Manager και θα είναι υπεύθυνος/η να παρακολουθεί και κατευθύνει την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, την έγκαιρη παραγγελία εμπορευμάτων, την ορθολογική αποθήκευση και διανομή τους στα σημεία πώλησης, την αναθεώρηση και τον έλεγχο πολιτικής ελαχίστου αποθέματος, την αποτελεσματική διαχείριση, την αποτελεσματική διαπραγμάτευση με μεταφορικές εταιρίες, τον συντονισμό πάσης φύσεως αγορών που απαιτούνται για το PiC καθώς και αντίστοιχων συλλογών προσφορών.

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Logistics
 • 2-4 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση εκ των οποίων τον 1 σε διοικητική θέση σε κλάδο παραγωγικής βιομηχανίας.
 • Επαγγελματική εκπαίδευση σε Logistics
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Άριστη χρήση Excel
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα:

 • Αποδελτίωση τεχνικών προδιαγραφών
 • Επιπλέον γλώσσες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στο Supply Chain

Προσωπικα Χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και μεθοδικότητα
 • Υπεθυνότητα
 • Προσανατολισμός στη μείωση του κόστους
 • Αριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνικές ικανότητες
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ομάδας ανθρώπων.
 • Ομαδικότητα
 • Διάθεση να αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητές του.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αυξημένη ικανότητα επικοινωνίας στον γραπτό και προφορικό λόγο.

Κύρια καθήκοντα:

 • Εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των αγορών και τον βέλτιστο καθορισμό και υλοποίηση της πολιτικής των αποθεμάτων ανά είδος, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη κάλυψη αναγκών στα βέλτιστα επίπεδα κόστους.
 • Συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες προγραμματισμού και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των παραγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε περιορισμούς σε σχέση με τις ιδιομορφίες του κάθε προμηθευτή, τις απαιτήσεις των πελατών, τα συμβόλαια και τυχόν χρηματοοικονομικό και μεταφορικό κόστος σε συνάρτηση με τα συμφέροντα της εταιρίας.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Προγραμματισμού πραγωγής της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο βέλτιστο επίπεδο των αποθεμάτων ανά είδος, βάσει των στόχων πωλήσεων και διασφαλίζει την ακριβή και έγκαιρη ενημέρωσή του. Παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες παραλαβής, κωδικοποίηση των προϊόντων, ταξινόμησης στην αποθήκη
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση των προμηθευτών εγκρίνοντας όλα τα δεδομένα που αφορούν την εκτέλεση των προμηθειών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί από την εταιρία (π.χ. όσον αφορά κόστος, ταχύτητα εξυπηρέτησης κ.ά.)
 • Εξασφαλίζει την ορθή και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης, τήρηση των διαδικασιών τιμολόγησης και πιστωτικού ελέγχου
 • Μεριμνά για την εκτέλεση της διαδικασίας αγορών με τον πλέον αποδοτικό τρόπο (χαμηλό κόστος και κάλυψη αναγκών του τμήματος πωλήσεων)
 • Μεριμνά και παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που αφορούν τη διασφάλιση των τιμών αγοράς των προμηθειών παρακολουθώντας τις διεθνείς αγορές Α’ υλών
 • Έλεγχος επιπέδων αποθεμάτων και σχεδιασμός στρατηγικής αναπλήρωσής τους με σκοπό τη διατήρηση των βέλτιστων επιπέδων αποθέματος ανά κωδικό.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη τοποθέτηση παραγγελιών προς προμηθευτές και follow up. Συστημικός έλεγχος εισαγωγών και ενημέρωση σχετικών αρχείων. Διενέργεια spot αγορών όποτε κρίνεται απαραίτητο. Διενέργεια έρευνας αγοράς για πιθανούς νέους προμηθευτές.
 • Κωδικοποίηση νέων προϊόντων και ενημέρωση όλων των σχετικών αρχείων. Δημιουργία και συντήρηση αρχείου υλικών και προμηθευτών.
 • Τήρηση και παρακολούθηση αρχείων αξιολόγησης προμηθευτών και σχετικών KPI´s. Συντονισμός διαδικασίας εξαγωγών. Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου budget αγορών των προϊοντικών κατηγοριών.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση του Budget.
 • Διατήρηση KPI’s και παρουσίασή τους στη Διοίκηση.
 • Εισηγείται τρόπους βελτίωσης των δεικτών
 • Ελέγχει τις συμφωνημένες προδιαγραφές και λοιπές επιλογές του έργου ως προς τη συμβατότητα στην εφαρμογή τους
 • Καταχωρεί όλα τα απαιτούμενα αρχεία στον ηλεκτρονικό φάκελο του ανελκυστήρα για τη διατήρηση του ιστορικού
 • Δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας για την αποδοχή των εισερχόμενων εμπορευμάτων
 • Αξιολογεί το προσωπικό που επιβλέπει

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και τη θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr