...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
PRAXINETWORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-03-18
Τύπος απασχόλησης:
Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
FAS_March18
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Ηρακλείου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Στέλεχος Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης - Αθήνα ή Ηράκλειο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για μία θέση Στελέχους Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Έδρα:

1 θέση με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης FAS_March18.

Αντικείμενο εργασιών:

 • Προετοιμασία και σύνταξη προϋπολογισμών ευρωπαϊκών και εθνικών έργων βάσει των λογιστικών προτύπων (ΕΓΛΣ)
 • Καθημερινή παρακολούθηση δαπανών, δέσμευση μητρώου και έλεγχος λογιστικής καταχώρησης
 • Έλεγχος τροποποιήσεων συμβολαίων και αναπροσαρμογή προϋπολογισμών
 • Ανάρτηση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Βεβαίωση διαθέσιμων πιστώσεων προϋπολογισμών
 • Υποστήριξη στη διαδικασία προμηθειών, εγκρίσεων και διεκπεραίωσης τιμολογίων
 • Σύνταξη εγγράφων και αποφάσεων και ανάρτησή τους στα προγράμματα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Απαιτούμενα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση λογιστή ή βοηθού λογιστή. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με 1) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο κατάστασης ενσήμων και 2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας που δηλώνεται στις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα ή σχετική βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφα συμβάσεων.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)

Σημείωση: Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία που αποκτήθηκε μετά το πέρας των σπουδών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές επιστήμες
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον)
 • Γνώση χρήσης SAP ή άλλων εφαρμογών ERP
 • Γνώση χρήσης των προγραμμάτων “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και “ΚΗΜΔΗΣ”
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση λογιστή σε οικονομικές υπηρεσίες φορέων του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με 1) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο κατάστασης ενσήμων και 2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας που δηλώνεται στις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα ή σχετική βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφα συμβάσεων.

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ύψος αμοιβής:

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί βάσει Ενιαίου Μισθολογίου Ν.Π.Ι.Δ. για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή βάσει προσόντων για σύμβαση ανάθεσης έργου.

Υποβολή προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Τρίτη 03 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης σε ΑΕΙ/ΤΕΙ καθώς και της πράξης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση τίτλων σπουδών του εξωτερικού,
 • Απλά αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών και πιστοποίησης χρήσης Η/Υ
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Αξιολόγηση προτάσεων:

 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Προτάσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων και της σχετικής βαθμολόγησης και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα/επιλεχθείσα.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:

Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ)= 0,65*Τεχνική Βαθμολογία (ΤΒ) + 0,35*Βαθμολογία Προφορικής Συνέντευξης (ΠΣ)

Σημείωση:

 • Στην προσωπική συνέντευξη προσκαλείται να συμμετάσχει μέρος των υποψηφίων και στη βάση της υψηλότερης ΤΒ.

Τεχνική βαθμολόγηση:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης: 20 μονάδες (Δεν θα προσμετρηθούν αθροιστικά περισσότεροι του ενός τίτλου του ιδίου επιπέδου)
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας: 6 μονάδες για επίπεδο Β2, 8 μονάδες για επίπεδο C1, 12 μονάδες για επίπεδο C2, έως μέγιστο 12 μονάδες
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση λογιστή ή βοηθού λογιστή: 2 μονάδες για κάθε 6 μήνες, έως μέγιστο 48 μονάδες
 • Γνώση χρήσης SAP ή άλλων εφαρμογών ERP: 8 μονάδες
 • Γνώση χρήσης των προγραμμάτων “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και “ΚΗΜΔΗΣ”: 8 μονάδες
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση λογιστή σε οικονομικές υπηρεσίες φορέων του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα: 8 μονάδες
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μόνο στη βάση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω.
 • Ενημερώνονται μόνον οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν για τις γραπτές δοκιμασίες και στη συνέχεια για τη συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προσκαλέσει σε γραπτές δοκιμασίες/προσωπική συνέντευξη υποψηφίους που έχουν περάσει τη διαδικασία αυτή (των γραπτών δοκιμασιών/προφορικής συνέντευξης) στο πλαίσιο αντίστοιχων θέσεων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ που δημοσιεύθηκαν έως και 12 μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή ως βαθμολογία ΓΔ/ΠΣ της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται αυτή που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στην προηγούμενη διαδικασία.
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης”.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

Σε αυτή την περίπτωση, ή στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση συνεργασίας, το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει για αρχική αποδοχή της πρότασης τον υποψήφιο/α με την αμέσως υψηλότερη ΣΒ και ούτω καθ’εξής ή να ακυρώσει/επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν, επίσης, δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Το ΙΤΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων.

Επικοινωνία:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Κάρλου, e-mail: praxi@praxinetwork.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework