...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
PRAXINETWORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-03-18
Τύπος απασχόλησης:
Σύμβαση έργου
Κωδικός θέσης εργασίας:
Foresight_March18
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Θεσσαλονίκης
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Στέλεχος Προοπτικής Διερεύνησης - Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για μία θέση Στελέχους Προοπτικής Διερεύνησης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Έδρα:

1 θέση με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη με κωδικό θέσης Foresight_March18

Αντικείμενο εργασιών:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση τάσεων και ασθενών σημάτων
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών και υλοποίηση έργων σχετικών με την προοπτική διερεύνηση
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης του τμήματος προοπτικής διερεύνησης μέσω της υποβολής προτάσεων για Ευρωπαϊκή ή Εθνική χρηματοδότηση.
 • Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης που μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων εργαλείων, την συγγραφή επιστημονικών άρθρων, και την σύνταξη αναφορών.

Η θέση απασχόλησης μπορεί να αφορά μία ή συνδυασμό́ περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε θετικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού ή επιστήμες υγείας ή κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε θέματα προοπτικής διερεύνησης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Σημείωση: Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία που αποκτήθηκε μετά το πέρας των σπουδών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή επαγγελματική εμπειρία στην προοπτική διερεύνηση
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών προοπτικής διερεύνησης (σενάρια, Delphi & Real Time Delphi, participatory workshops, cross impact analysis)
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, συγγραφή́, υποβολή́ και υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας
 • Προϋπηρεσία ή/και γνώση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω)

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: 9 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ύψος αμοιβής:

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί βάσει Ενιαίου Μισθολογίου Ν.Π.Ι.Δ. για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή βάσει προσόντων για σύμβαση ανάθεσης έργου

Υποβολή προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Τρίτη 03 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική́ επιστολή́ (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ́ άλλων:
  • η προστιθεμένη αξία που μπορεί́ να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό́ και
  • η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται)
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης, διπλωμάτων ξένων γλωσσών, πιστοποίησης ή βεβαίωσης επαγγελματικής εμπειρίας στη χρήση Η/Υ
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Αξιολόγηση προτάσεων:

 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Προτάσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων και της σχετικής βαθμολόγησης και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα/επιλεχθείσα.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:

Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) = 0,45*Τεχνική Βαθμολογία (ΤΒ) + 0,25*Βαθμολογία Γραπτών Δοκιμασιών (ΓΔ) + 0,30* Βαθμολογία Προφορικής Συνέντευξης (ΠΣ)

Σημείωση:

 • Στις γραπτές δοκιμασίες (ΓΔ) προσκαλείται να συμμετάσχει μέρος των υποψηφίων και στη βάση της υψηλότερης ΤΒ.
 • Στην προσωπική συνέντευξη προσκαλείται μέρος των υποψηφίων και στη βάση του υψηλότερου αθροίσματος ΤΒ+ΓΔ.

Τεχνική Βαθμολόγηση

 • Καλή γνώση μεθοδολογιών προοπτικής διερεύνησης (σενάρια, Delphi & Real Time Delphi, participatory workshops, cross impact analysis): έως μέγιστο 20 μονάδες
 • Επαγγελματική εμπειρία στην προοπτική διερεύνηση: 5 μονάδες για κάθε 6 μήνες, έως μέγιστο 40 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στην προοπτική διερεύνηση: 10 μονάδες
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, συγγραφή́, υποβολή́ και υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας: 1,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες, έως μέγιστο 15 μονάδες
 • Προϋπηρεσία ή/και γνώση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας: έως μέγιστο 5 μονάδες
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω): 5 μονάδες για κάθε ξένη γλώσσα, έως μέγιστο 10 μονάδες

Γραπτές δοκιμασίες:

Γραπτές Δοκιμασίες σχετικές με σενάρια και μεθοδολογίες προοπτικής διερεύνησης.

 • Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μόνο στη βάση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω.
 • Ενημερώνονται μόνον οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν για τις γραπτές δοκιμασίες και στη συνέχεια για τη συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προσκαλέσει σε γραπτές δοκιμασίες/προσωπική συνέντευξη υποψηφίους που έχουν περάσει τη διαδικασία αυτή (των γραπτών δοκιμασιών/προφορικής συνέντευξης) στο πλαίσιο αντίστοιχων θέσεων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ που δημοσιεύθηκαν έως και 12 μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή ως βαθμολογία ΓΔ/ΠΣ της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται αυτή που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στην προηγούμενη διαδικασία.
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης”.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

Σε αυτή την περίπτωση, ή στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση συνεργασίας, το ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει για αρχική αποδοχή της πρότασης τον υποψήφιο/α με την αμέσως υψηλότερη ΣΒ και ούτω καθ’εξής ή να ακυρώσει/επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν, επίσης, δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Το ΙΤΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων.

Επικοινωνία:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Κάρλου, e-mail: praxi@praxinetwork.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework