...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-04-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Προμήθειες - Αγορές
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Στρατηγικός Αγοραστής

ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

ICAP Executive Search & Selection, για λογαριασμό πελάτη της, που έχει αναλάβει έργο υποστήριξης σε κορυφαίο Όμιλο στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά ένα δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του 

Στρατηγικού Αγοραστή

Ο Στρατηγικός Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών προμηθειών (procurement strategies) ανά κατηγορία αγορών (procurement categories), δίνοντας έμφαση στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων εντός και εκτός εταιρείας, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων προμηθειών τόσο για γενικές, όσο και για ειδικές κατηγορίες αγορών.

Ο Ρόλος:

 • Υποστηρίζει την διαδικασία επιλογής και διαχείρισης προμηθευτών και προωθεί τη συνεχή βελτίωση των στρατηγικών προμηθειών.
 • Συντονίζει τη συνεργασία με τους χρήστες για τις κατηγορίες αγορών που χειρίζεται και παρακολουθεί τους δείκτες ικανοποίησης.
 • Διατηρεί υψηλές γνώσεις όσον αφορά τα εργαλεία προμηθειών και τις προμηθευτικές ανάγκες των Εταιρειών του Ομίλου στις κατηγορίες που χειρίζεται.
 • Συνεργάζεται με τις εκάστοτε ομάδες εργασίας, που είναι υπεύθυνες για συγκεκριμένες κατηγορίες αγορών και αποτελούνται από έναν ή περισσότερους αγοραστές και άλλους εμπλεκόμενους, π.χ. χρήστες, τόσο για το στρατηγικό όσο και για το διεκπεραιωτικό κομμάτι της διαδικασίας προμηθειών.
 • Πραγματοποιεί ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση του Συνολικού Κόστους Κτήσης (TCO) διατηρώντας ή και αυξάνοντας την ποιότητα των υλικών και υπηρεσιών καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης από τον προμηθευτή.
 • Εκτελεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Ομίλου και τις διαδικασίες Προμηθειών των εταιρειών του Ομίλου για την κάλυψη των εφοδιαστικών αναγκών σε υλικά, εξοπλισμό και ανταλλακτικά, υπηρεσίες, φροντίζοντας για την έγκαιρη, ορθή και βέλτιστη από οικονομική σκοπιά προμήθεια, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
 • Συντάσσει συμβάσεις-πλαίσιο με σκοπό τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των Εταιρειών του Ομίλου.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη, διαμόρφωση και παρακολούθηση του Πλάνου Προμηθειών (Procurement Plan).
 • Συντάσσει αναφορές προόδου και αποτελεσμάτων και συμμετέχει στον προσδιορισμό και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών.
 • Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας/έργων για να υποστηρίξει την υλοποίηση, όπως του ανασχεδιασμού διαδικασιών, την αναδιοργάνωση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό προμηθειών, την υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων προμηθειών κλπ.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης ή Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε παρόμοια θέση. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου προμηθειών ετήσιας αξίας τουλάχιστον 15Μ€ σε συναφή αντικείμενα.
 • Πολύ καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CAE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
 • Καλές γνώσεις Windows, MS Word/Excel/Outlook/Power Point και SAP ΜΜ.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε καλό επίπεδο.

Δεξιότητες – Ικανότητες:

 • Διαπραγματευτικές ικανότητες, αξιολόγηση εναλλακτικών.
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής και παρουσιάσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες και απομακρυσμένης εργασίας.
 • Ικανότητα επίτευξης συμφωνίας και σύμπραξης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Ικανότητα διαχείρισης εντάσεων και δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και παρακολούθηση της εργασίας του/της.
 • Εργατικότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια.

Σημειώσεις:

 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework