Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
30-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Διευθυντής Ε.Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διευθυντής Ε.Ο.Ε.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2021, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διευθυντή της Ε.Ο.Ε.

Για την κάλυψη της προαναφερόμενης θέσης ο ενδιαφερόμενος/-νη πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο ανώτατης σχολής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ή/και σε συναφείς τομείς με το αντικείμενο της Ε.Ο.Ε.
  • Αποδεδειγμένη πενταετή προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, καθώς και σημαντική εμπειρία σε αθλητικούς φορείς ή παρεμφερείς οργανισμούς.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Άριστη γνώση Η/Υ.
  • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνιακή ικανότητα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Τυχόν πρόσθετα προσόντα πέραν των προαναφερομένων θα συνεκτιμηθούν, εφόσον κριθούν συναφή με το αντικείμενο και χρήσιμα για την προκηρυχθείσα θέση κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο με τα προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Εάν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. Σε περίπτωση τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση της ισοτιμίας με τον αντίστοιχο τίτλο στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233.

Εντός του φακέλου του κάθε ενδιαφερομένου θα πρέπει να προσκομισθούν επίσης:

α) Αίτηση - επιστολή του ενδιαφερομένου για την πρόσληψή του, β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά έγγραφα που το τεκμηριώνουν, γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, δ)

Υπεύθυνη δήλωση ότι αναγνωρίζουν ως νόμιμη την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος και το δικαίωμα της ΕΟΕ να προβεί στις προσλήψεις προσωπικού κατά την ανέλεγκτη κρίση της και ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους να προσβάλλουν τη διαδικασία ή την τελική απόφαση της Ε.Ο.Ε.

Για την πρόσληψη θα απαιτηθούν επιπλέον τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ο.Ε.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το περιεχόμενο των φακέλων που θα υποβληθούν ή για την διαδικασία μπορούν να αποστέλλονται legaldpt@hoc.gr​ μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021. H E.O.E. διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει ατομικά ή και ομαδικά για ερωτήσεις που μπορεί να συμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει.

Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προς πρόσληψη και την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΟΕ».

Ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με κούριερ ή να παραδοθεί ιδιοχείρως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα παραλαβής).

  1. Η διαδικασία της επιλογής θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή, σε πρώτη φάση, θα προβεί σε έλεγχο των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η Επιτροπή, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων.

Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων και βιογραφικών των φακέλων των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν πλήρη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή θα καλέσει για προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους, που θα κριθούν επικρατέστεροι.

Τέλος η Επιτροπή θα υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή την πρότασή της για την πρόσληψη του διευθυντή, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη εγγράφως. Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει την πρόσληψη ή να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή αιτιολόγηση της πρότασης ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την πρόταση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση.

Οι αποφάσεις της ΕΟΕ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αλλά και η τελική απόφαση της πρόσληψης λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση της και είναι απρόσβλητες με εξαίρεση την περίπτωση αδικοπραξίας τελούμενης από δόλο.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το επιλεγέν πρόσωπο θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα έχει λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr