Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Μουσείο Τέχνης
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
25-11-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Ιστορικός Τέχνης - Θεσσαλονίκη

Ιστορικός Τέχνης

Θεσσαλονίκη, 22-11-2021

Αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 10095

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 159Α

Τηλ.: 2310991610

e-mail: teloglion@teloglion.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Ιστορικού της Τέχνης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συνεισφορά σε:

 • Έρευνα για διερεύνηση αναγκών σε επίπεδο ανάδειξης έργων τέχνης.
 • Οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία των συλλογών έργων τέχνης του Ιδρύματος.
 • Οργάνωση – υποστήριξη εκθέσεων.
 • Γενικές ξεναγήσεις κοινού & ειδικές ξεναγήσεις και σε γλώσσα πλέον της Ελληνικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 2. Επιθυμητός Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.
 3. Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και παρουσίαση μελετών ή στην επιμέλεια άρθρων και σημειώσεων.
 5. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διενέργεια παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, περιηγήσεων και προβολών οπτικοακουστικού υλικού συναφές με το αντικείμενο.
 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, οργάνωση, αξιολόγηση και χειρισμό έργων τέχνης καθώς και αρχειακού υλικού.
 7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων εικαστικών και παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
 8. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Σημ: σε περίπτωση που η ειδίκευση/κατεύθυνση δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών,
 • θα πρέπει να επισυνάπτεται και η αναλυτική βαθμολογία).
 • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους).
 • Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/186 περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.

ΚΩΛΗΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:

i. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ii. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

iii. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

iv. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

v. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.

vi. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

vii. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία διορισμού, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

viii. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο έναρξης απασχόλησης του επιλεγέντος.

* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας:

Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση εργοδότη που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα.

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.

** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας:

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με τα είδη εμπειρίας (επαγγελματική, ερευνητική) ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τελλόγλειο Ίδρυμα, Γραφείο Γραμματείας, Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636, Θεσσαλονίκη, ώρες 09.00πμ -12.00μμ, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως τις 31-12-2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο τηλ: 2310991610.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο ημερομηνία αποστολής, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον φορέα το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.
 3. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συν εκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.
 6. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 7. Μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 8. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 9. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).
 10. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr