Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Πειραιώς

ΠΕ Οικονομικού / ΤΕ Λογιστικής

...

Πειραιάς, 22/06/2022

Αριθμ. πρωτ.: 1089

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής
Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.185 35
Τηλ.: 210 4120002-4-9
Fax: 2104120006
Ιστοσελίδα: www.atticaislandsnetwork.gr
Ε-mail: info@atticalag.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 185 35, ύστερα από το υπ' αριθ. 4/09-06-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Π.Ε. Νήσων Αττικής», για διάστημα έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικού και σε έλλειψη αυτού ΤΕ Λογιστικής

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 185 35, μέχρι την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 15:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της προκήρυξης και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Αικατερίνη Φωτάκη και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 210 4120002-4-9.

Το υλικό της προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticaislandsnetwork.gr & www.atticalag.gr, απ' όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πειραιάς, 23/06/2022

Για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστράτιος Χαρχαλάκης

Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων

Μέλος Επιτροπής Περιφερειών Ε.Ε.

Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής

Συνοχής ΚΕΔΕ

Μέλος Δ.Σ. ΙΤΑ

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr