...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-04-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Data Scientist

ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

ICAP Executive Search & Selection, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίο Όμιλο στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά ένα δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του 

Data Scientist

Ο Data Scientist αποτελεί μέλος της ευρύτερης ομάδας που υποστηρίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.

O Ρόλος:

 • Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής δεδομένων από πρωτογενείς και δευτερογενείς, εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και ενσωμάτωση τους σε πλατφόρμες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων.
 • Εξόρυξη, επεξεργασία, ενοποίηση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων.
 • Ερμηνεία και στατιστική ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, με σκοπό την αναγνώριση τάσεων και προτύπων.
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών μονάδων στην απόκτηση ωφέλιμης επιχειρηματικής αξίας και βέλτιστης αποτελεσματικότητας.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς (Technology Market Awareness) με σκοπό την διαρκή εξέλιξη των εφαρμογών αυτοματισμού και την ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκ των οποίων ένα (1) έτος σε παρεμφερές αντικείμενο. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων και έκθεσης συμπερασμάτων.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη χρήση βιβλιοθηκών για ανάλυση δεδομένων (π.χ. scikit-learn, numpy, pandas, statsmodels, κλπ) και παρουσίαση αποτελεσμάτων (π.χ. matplotlib, plotly).
 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και λειτουργία σχεσιακών βάσεων (π.χ. SQL).
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου), με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη χρήση στατιστικών πακέτων και μαθηματικών μοντέλων.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη Web εφαρμογών για ανάλυση δεδομένων.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Flask.
 • Εξοικείωση με Azure Microsoft Cloud υπηρεσίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγραμματιστικό περιβάλλον Agile.

Δεξιότητες – Ικανότητες:

 • Πρωτοβουλία, καινοτομία και αναλυτική σκέψη.
 • Διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών.
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Σημειώσεις:

 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework