...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-04-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Robotics Process Automation Solution Engineer

ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

ICAP Executive Search & Selection, για λογαριασμό πελάτη της,κορυφαίο Όμιλο στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά ένα δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του 

Robotics Process Automation Solution Engineer

Ο Robotics Process Automation Solution Engineer αποτελεί μέλος της ευρύτερης ομάδας που υποστηρίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.

Ο Ρόλος:

 • Εισαγωγή εξειδικευμένων τεχνολογιών και εργαλείων λογισμικού που στοχεύουν στην αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αυτοματοποίησης (RPA) και τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη περιβάλλοντος ανάπτυξης αυτοματισμών (πλαίσιο, πλατφόρμα/υποδομή, τεκμηρίωση, διακυβέρνηση).
 • Ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
 • Υποστήριξη των επιχειρηματικών μονάδων στην απόκτηση ωφέλιμης επιχειρηματικής αξίας και βέλτιστης αποτελεσματικότητας μέσα από λύσεις Artificial Intelligence.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς (Technology Market Awareness) με σκοπό την διαρκή εξέλιξη των εφαρμογών αυτοματισμού και την ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη, σε παρεμφερές αντικείμενο.Ηπροϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Επαγγελματική εμπειρία και πρακτική εφαρμογή σε πλατφόρμες RPA (π.χ. Microsoft, UiPath, Blueprism).
 • Επαγγελματική εμπειρία και πρακτική εφαρμογή σε γλώσσες αυτοματισμού (π.χ. Python, Java).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε μεθοδολογίες μοντελοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών (π.χ. UML, BPMN).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε χρήση Αgile μεθοδολογιών.
 • Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου)με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες Artificial Intelligence/ Deep Learning.
 • Επαγγελματική εμπειρία και πρακτική εφαρμογή με σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές και τεχνολογίες (π.χ. SQL, Azure Microsoft cloud).
 • Επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο Oil & Gas.
 • Γνώση αρχών αρχιτεκτονικής και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων (integration).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα βελτιστοποίησης/αυτοματοποίησης επιχειρησιακών μοντέλων.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε έργα υλοποίησης Τεχνολογιών Αυτοματισμού (RPA).

Δεξιότητες – Ικανότητες:

 • Πρωτοβουλία και καινοτομία.
 • Ικανότητα ηγεσίας, επίδρασης και επιρροής.

Σημειώσεις:

 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework