Ο δωδεκάλογος του καλού συνεντευξιαστή

...

Ο άνθρωπος που διεξάγει τη συνέντευξη, πρέπει να:

 • Συγκεντρώσει πληροφορίες για τον υποψήφιο (βιογραφικό, αίτηση απασχόλησης) και τη θέση εργασίας (περιγραφή - προδιαγραφές εργασίας).
 • Προετοιµάσει ένα σχέδιο (δοµή) συνέντευξης. Συγκεκριµένες και ίδιες ερωτήσεις προς όλους τους υποψηφίους µε µια λογική σειρά.
 • Υποδεχθεί ο ίδιος τον υποψήφιο και να φροντίσει να αισθάνεται άνετα από την πρώτη στιγµή. Ζεστός - φιλικός χαιρετισµός, 1 - 2 λεπτά συζήτηση γενικού χαρακτήρα και αναφορά στο σκοπό της συνέντευξης.
 • Κάνει τις αναγκαίες ερωτήσεις µε τον κατάλληλο τρόπο. Ερωτήσεις για να διευκρινιστούν - αναλυθούν κάποια σηµεία στο βιογραφικό του, για να διαπιστωθούν στοιχεία της προσωπικότητάς του και του ενδιαφέροντος του για την συγκεκριµένη εργασία, για να δώσει ο υποψήφιος συγκεκριµένα παραδείγµατα της προηγούµενης εργασιακής του συµπεριφοράς. ∆εν εξυπηρετούν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΝΑΙ - ΟΧΙ) και πρέπει να αποφεύγονται ερωτήσεις που µπορεί να θεωρηθούν ότι προσβάλλουν την προσωπικότητα του υποψηφίου.
 • Απαντά ειλικρινά και µε σαφήνεια στις ερωτήσεις του υποψηφίου.
 • Μιλά - σχολιάζει λίγο, ο ίδιος, αλλά ελέγχει όλη τη συζήτηση.
 • Σηµειώνει όσα από τα λεγόµενα του υποψηφίου χρειάζονται διευκρίνιση και να επανέρχεται µε περισσότερο λεπτοµερείς ερωτήσεις.
 • Σηµειώνει και αξιολογεί την µη λεκτική επικοινωνία του υποψηφίου.
 • Αποφεύγει τα στερεότυπα (που διαχωρίζουνε π.χ. άνδρες - γυναίκες, πτυχιούχος ελληνικών Α.Ε.Ι. - ξένων Α.Ε.Ι. κτλ.) και τις προκαταλήψεις. Ακόµη να µην επηρεάζεται από κάποιο έντονο χαρακτηριστικό (halo effect) του υποψηφίου π.χ. οµορφιά, ευφράδεια λόγου, σωµατική ατέλεια.
 • Ολοκληρώνει την συνέντευξη λέγοντας στον υποψήφιο τα κύρια σηµεία που κατάλαβε ώστε ο υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ή να προσθέσει κάτι σε αυτά που έλειπε.
 • Ενηµερώσει τον υποψήφιο για το τι θα ακολουθήσει µετά από αυτή την συνέντευξη (π.χ. εκ νέου πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη, απαντητική επιστολή ή τηλεφωνική επικοινωνία).
 • Συµπληρώνει αµέσως µετά την αποχώρηση του υποψηφίου, σε ειδικό έντυπο η επί φύλλου χάρτου τα βασικά σηµεία της αξιολόγησής του.

Σηµείωση:

Σε κάθε περίπτωση και µε κάθε υποψήφιο θα πρέπει να είναι ευγενικός, φιλικός, σοβαρός και µε την πρέπουσα εξωτερική εµφάνιση (αξιοπρεπή).

Χρυσοβέργη Ευσταθία.
∆ηµοσιογράφος - Εκπρόσωπος Tύπου Skywalker.gr

 

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework