...

4.000 θέσεις κατάρτισης για άνεργους νέους (ηλικίας 18-24 ετών)
στο λιανικό εμπόριο

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5007886), που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων για 4.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε αντικείμενα του λιανικού εμπορίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι νέοι/νέες που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / τη φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο έως τις 20/09/2017 και ώρα 23:59:59. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην ΕΣΕΕ (κτήριο ΙΝΕΜΥ / ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, 105 63 Αθήνα), φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθούν η αξιολόγηση και η κατάταξή τους. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (και όχι αποστολής) των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ είναι η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Εκ του γραφείου τύπου της ΕΣΕΕ


Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework