Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή

Οι τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές επιδρούν στο σύνολο των οικονομικών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η νέα τεχνολογική και ψηφιακή εποχή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το πεδίο της αγροτικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας στα επόμενα έτη. Είναι γεγονός ότι η εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής έχει συντελέσει διαχρονικά στη δυνατότητα βελτίωσης παραμέτρων της καλλιεργητικής διαδικασίας.

Σήμερα η λεγόμενη «γεωργία ακριβείας» (precision agriculture) ουσιαστικά συνιστά τη σύγκλιση ανάμεσα σε αναδυόμενες τεχνολογικές ακολουθίες και στην εφαρμογή τους σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.

Ειδικότερα, η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνει μια ακολουθία τεχνολογικών και ψηφιακών εφαρμογών που εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγικών δραστηριοτήτων και παραμέτρων της αγροτικής παραγωγής και συμβάλλει στη διαφοροποιημένη χρήση εισροών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων πόρων και παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση αγροτικών προϊόντων.

Η σταδιακή υιοθέτηση και εφαρμογή των αναδυόμενων τεχνολογικών και ψηφιακών συστημάτων σε παραγωγικές χρήσεις τείνει να μεταβάλει τα παραγωγικά αγροδιατροφικά συστήματα σε συνάρτηση και συν-εξέλιξη με ένα σύνολο παράλληλων μετασχηματισμών που επιτελούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής αλλά και των ευρύτερων αλυσίδων αξίας.

Εντούτοις η παρούσα διερεύνηση αναδεικνύει μεταξύ άλλων πτυχές που σχετίζονται τόσο με τον πολυσύνθετο και διαφοροποιημένο χαρακτήρα της παραγωγικής προσαρμογής, καθώς και τη συνεπακόλουθη σημασία των μακροσκοπικών και επιχειρησιακών προϋποτιθέμενων συνθηκών υιοθέτησης, όσο και με τον διαφοροποιημένο βαθμό τεχνολογικής ενσωμάτωσης και προσαρμογής σε επίπεδο επιμέρους κλάδων και προϊόντων.

Το ερευνητικό κείμενο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/ψηφιακός-μετασχηματισμός-και-γεωργική-παραγωγή/) επιχειρεί να διερευνήσει συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το ακριβές περιεχόμενο και τα διακριτικά χαρακτηριστικά της αναδυόμενης τεχνολογικής ακολουθίας σε σχέση με την υφιστάμενη τεχνολογική και παραγωγική στάθμη, καθώς και τους τρόπους εφαρμογής των νέων τεχνολογικών συντελεστών στις παραγωγικές και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, κεντρικό πεδίο διερεύνησης συνιστά η ανάδειξη των βασικών κινητήριων παραγόντων, των αναμενόμενων δυνητικών επιδράσεων σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και αγροδιατροφικής αλυσίδας, καθώς και των πιθανών εμποδίων ενσωμάτωσης των προκλήσεων και των προϋποθέσεων υιοθέτησης, ιδιαίτερα σε αγροτικές οικονομίες με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr