Το skywalker.gr σας καλωσορίζει.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του skywalker.gr και του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (φυσικού ή νομικού προσώπου) όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου μας τεκμαίρεται τη συναίνεση και την αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει το skywalker.gr, καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του χρήστη/επισκέπτη ως προς οποιοδήποτε σημείο/α του ιστοτόπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την εταιρία μας. Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


1. Ταυτότητα – σκοπός

Το skywalker.gr ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρίας με επωνυμία «ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 998087122, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8926401000) η οποία έχει έδρα στον δήμο Ηλιούπολης Αττικής. Σκοπός της ιστοσελίδας skywalker.gr είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης αναγκών που αφορούν στην εργασία στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και την αλλοδαπή. Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών του ιστοτόπου πρέπει να κινείται στο πλαίσιο αυτό. Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις, συμβουλές ή υποδείξεις προς τον χρήστη/επισκέπτη.


2. Γενικοί και αποδεκτοί όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης, και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνο χρήση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση του ιστοτόπου με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να αποκτήσει, να αλλοιώσει ή να διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου. Η χρήση του θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους και στους όρους σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του skywalker.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του ιστοτόπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη «Αποστολή», «Ναι», «OK» και επικοινωνία μέσω e-mail, φαξ, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.


3. Βάση δεδομένων βιογραφικών

Ειδικά για τους χρήστες/συνδρομητές που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών η εταιρία φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή με τη χρήση του εμπιστευτικού κωδικού τους στο πλαίσιο πάντα της σύννομης και συμφωνημένης χρήσης. Ειδικότερα, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της, τη συντήρηση της βάσης, τη διόρθωση λαθών, την ορθή διαβίβαση των δεδομένων, τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της. Στο πλαίσιο των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας από τις οποίες προστατεύεται η βάση και του δικαιώματος ειδικής φύσεως οι χρήστες/συνδρομητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης ούτε να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης που απολαμβάνουν δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων βιογραφικών πηγάζει από σύμβαση παροχής υπηρεσιών και έχει αποκλειστικό προορισμό την ικανοποίηση των αυστηρώς ιδιωτικών αναγκών ή αναγκών της εταιρίας του αντισυμβαλλόμενου χρήστη/συνδρομητή. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων βιογραφικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής ή τα δικαιώματα των υποκειμένων σε επεξεργασία. «Εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Επίσης δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων βιογραφικών εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη/κατασκευαστή της βάσης. Ο χρήστης με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης της βάσης, δεν συνομολογείται άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής. Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον προσωπικό υπολογιστή του, καθώς και να δημιουργεί έναν περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώνει τους υποκείμενους σε επεξεργασία για τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας (και κατά περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (με εμφανές το τηλέφωνο επικοινωνίας), τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και, αν τα δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους, σε ποιο πλαίσιο και με ποιους σκοπούς. Επίσης θα πρέπει να τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους και πώς να τα εξασκήσουν και να προχωρά σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο και εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει την πλήρη συγκατάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/συνδρομητές της βάσης δεδομένων βιογραφικών οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 τόσο λειτουργικά όσο και στην ενημέρωση των υποκειμένων.


4. Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, φόρτωση (upload) κ.λπ. αναρτήσεων στον ιστότοπο skywalker.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστοτόπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης. Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του skywalker.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων θα εκλαμβάνονται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.


5. Υπηρεσίες και χρεώσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος skywalker.gr περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτή. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές. Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρίες επιλογής προσωπικού, όπως και οργανισμοί ή φορείς που υποστηρίζουν αφιλοκερδώς όσους αναζητούν εργασία στην Ελλάδα. Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο skywalker.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες αναζήτησης εργασίας, αναζήτησης προσωπικού εργασίας, εθελοντισμό, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η σελίδα μας. Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές και υποψηφίους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση να τοποθετήσει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα ή να δημιουργήσει προφίλ και να το διαχειριστεί πλήρως σε περιεχόμενο, όπως και να επιτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβαση τρίτων σε μέρος ή στο σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε χρέωση και που παρέχει ο ιστότοπος περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων και αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων όρων, προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή του skywalker.gr και του εκάστοτε πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου. Εν όψει της ανωτέρω συμφωνίας συνάπτεται σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα σύμβαση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου. Η εμπορικότητα των υπηρεσιών του skywalker.gr περιγράφεται μόνο από τα στατιστικά στοιχεία κίνησης του ιστοτόπου όπως καταγράφονται από το σύστημα που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Σχετικά στοιχεία παρέχουν κατά περίπτωση τα στελέχη της εταιρίας μας μόνο ύστερα από προσωπική επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο ποσοτικά και δεν περιλαμβάνουν κανένα είδος ποιοτικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Αλλαγές στις χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.


6. Δικαιώματα και ευθύνη της εταιρίας

Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή του νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους. Τόσο η αποστολή, όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων, αποτελούν ευθύνη των χρηστών/υποψήφιων εργαζομένων. Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι. Οι εταιρίες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογοτύπου τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών. O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από την ιστοσελίδα για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση το skywalker.gr έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών (ή τμήματός τους). Το skywalker.gr δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανηλίκους χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου.


7. Ασφάλεια ιστοτόπου – περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες του, απαλλαγμένου από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς όσον αφορά στον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του. Η εταιρία δηλώνει υπεύθυνα πως δεν γνωρίζει/διατηρεί καμία πληροφορία σχετική με την πιστωτική κάρτα σας όπου αυτή χρησιμοποιείται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η επιλογή του χρήστη για τη χρήση της πιστωτικής κάρτας του οδηγεί αυτόματα σε ασφαλή δικτυακό τόπο της Viva Payments. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται από εκεί και μέχρι την ολοκλήρωση της χρέωσης διατηρούνται από τη Viva Payments σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές.


8. Ευθύνη εταιρίας για πληροφορίες

Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Συνέπεια αυτού είναι ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στον ιστότοπό της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.


9. Δεσμοί προς λοιπούς ιστοτόπους

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
Γνωστοποιείται στους χρήστες - εταιρείες  ότι οι ανακοινώσεις τους τοποθετούνται σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση. Το skywalker.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.


10. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, ρητώς αναγνωρισμένων (πνευματικών και άλλων), για την προστασία των οποίων οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου, καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του skywalker.gr και προστατεύεται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες, εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.
Γνωστοποιείται στους χρήστες - εταιρείες  ότι οι ανακοινώσεις τους τοποθετούνται σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση. Το skywalker.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.


11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού της η εταιρία γνωστοποιεί διά της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής, πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλε αυτός στο skywalker.gr, καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Όλες οι επικοινωνίες, η προώθηση ή άντληση δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων και κάθε άλλη διεργασία που ξεκινά, καταλήγει ή περιλαμβάνει τις λειτουργίες του skywalker.gr οφείλουν να εναρμονίζονται τόσο με τη σχετική νομοθεσία, όσο και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.


12. Λύση και αναστολή υπηρεσιών

Η εταιρία δύναται να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης υπηρεσιών με καταγγελία, της οποίας (σύμβασης υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη σύμβαση υπηρεσιών ή άλλη αθέτηση των όρων της σύμβασης.


13. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργειά του προκαλέσει βλάβη στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται για να την αποζημιώσει, καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του. Στην περίπτωση που χρήστης/επισκέπτης των υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών είναι εκπρόσωπος κάποιας επιχείρησης, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση συναινεί στους παρόντες όρους, συνεπώς καθίσταται υπεύθυνη να αποζημιώσει την εταιρία μας και τους εργαζομένους σε αυτή για οποιασδήποτε αξίωση προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών ή την παραβίαση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και των εξόδων που πιθανόν προκύψουν από την ανωτέρω αναφερόμενη συμπεριφορά. Ο χρήστης συνομολογεί σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας ότι θα αποζημιώσει την εταιρία για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του, καθώς και από έγγραφο το οποίο τοποθέτησε αυτός στην ιστοσελίδα.

14. Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, που λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, στις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σε πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των ιστοτόπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι επιμέρους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας/εργοδότες. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

SKYWALKER.GR WELCOMES YOU TO ITS WEBSITE PLEASE READ CAREFULLY

The website skywalker.gr is owned and operated by D. Fyntanis & Co EE. These terms and conditions constitute the entire agreement between skywalker.gr and (you) the unregistered users or users of this website (natural persons or legal entities) who register accounts. By using our website and our services you agree to be legally bound by the following terms and conditions, including our privacy policy, our cookie policy, any additional terms and conditions which apply to services provided by third parties. We deserve the right to change or modify the terms or conditions, always in compliance with all relevant legislation and codes of practice. These terms and conditions govern all skywalker.gr existing services or any additional ones. You are bound not to access, use and process the material of the site for any unauthorized purpose. Otherwise, if possible, you are requested not to use our site, declaring any objections to get under consideration. Visiting the pages of this site as well as the use of any material provided through these pages imply unconditional acceptance of these terms and conditions.


1. Identity – Purpose

Skywalker.gr is owned by the company name “FYNTANIS DIMITRIOS & CO LP” based in the municipality of Ilioupoli, Attica. The aim of skywalker.gr is to serve as a venue for employment in Greece, the EU and globally. Any kind of communication via or due to the services of the website must be developed in this context. The material provided on the site is purely informative and/or promotional and in no way can it constitute legal advice or suggestion to the registered or unregistered user.

2. General Terms of Use

Skywalker.gr services are provided only to adults using any or all services at their own risk either as individuals seeking employment or on behalf of companies seeking to recruit staff. You are bound to use skywalker.gr solely for personal or business use in a manner that does not violate any of these terms or the legal rights of others. By way of example, and not as a limitation, you agree not to use skywalker.gr to acquire, alter or disseminate personal data of others or pose a threat of harm to the security and proper operation of the site. It is forbidden to copy all or part of the website. Its use, specified in these terms and conditions of service, should be made under the principles of legality and good faith, consistent with the provisions of the agreement between the company and the user. Every use of skywalker.gr services, access to information, website pages, use of resources and contact details, use of form, push button with the words “Send”, “Yes”, “OK” and communication via e-mail, fax, post or telephone require full acceptance of all terms of use mentioned herein. All copyright, database rights and other intellectual property rights in the site and the material available on the site belongs to skywalker.gr or its third-party suppliers. Use of the site does not give you any proprietary rights in such materials.


3. Access to CV database

We make our best efforts to ensure your uninterrupted access by using your confidential password in line with our general policies. Skywalker.gr does the best for its proper operation, database maintenance, error correction, proper data transmission, content enrichment and update. Under the copyright and database right protection provisions, you are not allowed either to disclose your confidential password or grant the right to use, which you enjoy (free of charge or in return for payment) to a third party. The right to access the CV database is derived from the terms of service contract and it is exclusively intended to meet your strictly private or business needs. It is forbidden to export and/or reuse all or substantial part of the CV database as well as any other database process infringing the database developer or data subject rights. By export we mainly understand any permanent or temporary transmission of all or a substantial part of the database material and reuse is meant any public distribution of all or a substantial part of the database material by means of copy distribution, license, leasing or any form of transmission. In addition, repeated and regular exporting and/or reusing even insubstantial parts of the CV database contents are prohibited insofar as such use is made in a manner that overrides the legitimate interests of the database owner/developer. Under the terms of service contract, you only acquire the right to use the base and no proprietary rights are granted. You may print or download your search results on your personal computer as well as create a limited number of database copies for your business internal needs. In respect of any personal data accessed or otherwise processed as a result of your access to the site or the services, you agree that you shall be the sole data controller of such personal data for the purposes of the GDPR and, as such, shall be solely responsible for its processing. In this case, data subjects should be notified about the name and contact details of the data controller (your company name), the processing time (default: until candidate’s selection, up to 6 months) as well as the name and contact details of your Data Protection Officer (with the contact phone number visible). In the event the data will be transferred to third parties service providers, data subjects should also be notified about the context and the purposes. You should also inform data subjects about their rights determined by the General Data Protection Regulation and proceed with further processing only if the subjects have given their full consent. In any case, recruiters/subscribers must comply with their responsibilities as data controllers under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.


4. Limitations of use – Prohibitions

It is expressly forbidden to transmit, distribute, disseminate, publish, display, upload, etc. posts on the skywalker.gr website containing malicious, abusive, offensive, pornographic, defamatory, misleading, obscene, and generally material that infringes the rights of any registered or unregistered user and skywalker.gr website provided for by the applicable law provisions and, especially, the rights regarding the protection of human dignity, honor and reputation, privacy, minority and professional reputation. Written material regarding personality traits, gender, sexual orientation, age, disability, race, religion, political opinions or any other types of discrimination that offend or impair the candidate’s personality or business reputation. Any action that is aimed at threatening or harassing third parties, disclosing personal data and information of others (natural person or legal entity) and in general using the site for purposes other than those for which this site was developed and operates is expressly forbidden. All users have access to our services on their responsibility and are required to act in good faith. Any use of the services for purposes other than those determined, access to non-public information, attempt to distort material, unauthorized control of the system, unnecessary burden of resources, harassment of other users or any action against skywalker.gr with or without the use of special means will be deemed as a breach of confidentiality in communication and/or transactions, and prosecution of any involved offender will be sought.


5. Services and Charges

The services provided by skywalker.gr are limited to those mentioned or referred therein. Skywalker.gr does not assume any financial or other obligation to third parties that is required to use or access its services. All recruitment companies as well as organizations or institutions that support job seekers in Greece free of charge are encouraged to use the above services. All unregistered users can browse freely skywalker.gr website under the terms and conditions of this agreement, be informed about vacancies, job offer ads, volunteering, advertisements and any service offered by our website. Services for unregistered users and job applicants are free of charge. The registered users can upload their CV on the website or create a profile within their skywalker.gr account, fully manage the data provided and allow or restrict third-party access to all or part of the data included, free of charge. If you choose to make your profile visible, but your personal information hidden, customers that have purchased access to or are otherwise entitled to use Totaljobs’s CV database will have access to parts of your profile such as current job title, current salary, key skills, personal summary and application history. For these profiles no name, no e-mail address, no phone number or CV will be displayed. All other data you have provided as part of your profile will be fully accessible to CV database. If you choose to make your profile active and public, you grant access (including a search functionality and download) to and disclose your complete profile and the attachments thereto as well as the last activity date to CV database users as part of an active and public profile we may also provide a link to a profile about you on a publicly available business related social media website we have found about you to CV database search users. The services provided by the website that are subject to a charge are described in the corresponding order forms and constitute, including the other terms, a product of the contracting parties to the agreement, namely skywalker.gr and the customer, natural or legal entity. In view of the above agreement, a service contract is concluded by filling in and sending the special order form. These terms and conditions of use constitute an integral part of the service contract. The commercial potential of skywalker.gr services is described only by the traffic statistics of the site as recorded by the operating system. Relevant figures are provided by the executives of our company only after personal contact. These figures are only quantitative and do not include any kind of qualitative or other features. Changes in charges apply on the day of their publication.


6. Company Rights and Liability

Skywalker.gr reserves the right to refuse to grant a password or cancel a password or terminate service provision to the users and refuse any current or future use of the site or CV database in case of breach of these terms and conditions of use or the applicable law or General Data Protection Regulation requirements. The users agree that they are responsible for the content of any document they supply on the website and for any consequence, damage or harm to the company, other users or third parties resulting from the use of that document. Candidates are solely responsible for their CV content and application to a job ad. They are discouraged to include sensitive personal data in their CVs. In such a case, the company is not held responsible for any matter that may arise regarding the data they have provided. The companies/recruiters that enjoy the website services grant the company the right to use their name and logo to serve the needs of attracting candidates and promoting their services. Users are forbidden to use any name or logo displayed on the site without the prior consent of the company or any other copyright holder. Users bind and declare unreservedly that the information they supply, when registering or placing an order, is true, complete and accurate and ensure that it remains as it is in future transactions. In addition, they agree to use the relevant access provided by the website to update their data whenever they change. Otherwise, skywalker.gr has the right to suspend or terminate their account and not allow any current or future use of the services (or any part thereof). skywalker.gr bears no responsibility for the use of credit cards by adults or minors without the prior approval of the owner.


7. Website Security – Limitation of liability

The company carries out constant audits to ensure safe and uninterrupted use of the website for you, free of malware (e.g. viruses) and possible arbitrary access to user personal information. Since there is no infallible security system, the company cannot guarantee that its efforts will always be highly efficient concerning its website and its hosting provider. In this regard, we are not responsible for any loss or damage that may be caused to the users as result of unsuccessful attempts and it is pointed out that the users are required to take all necessary security and protection measures for their system. Skywalker.gr declares responsibly that it is neither aware nor does it keep any information about your credit card used in the process of completing orders. Your choice to use your credit card automatically leads to a secure Viva Payments website. All data required and used to the completion of the charge are kept by Viva Payments according to the operating rules governing such transactions.


8. Liability for information

Our company is not responsible for checking the validity and availability of the information included in its website. Consequently, our company is not responsible for any untrue information that may be included in its website and the users are encouraged to check the information and its use.


9. Links to other sites

As part of the services provided by our company, this site may link via posted ads or banners to other websites whose providers bear full responsibility for the lawfulness, security and validity of their content. Users are required to exercise caution and comply with the terms of use of these websites. Our company assumes no responsibility for anything arising from their use.


10. Protection of intellectual property rights and other distinguishing features

Except for specific rights of third parties expressly recognized (intellectual and other), for the protection of which third parties bear sole responsibility, all material contained in this site at any time, including, but not limited to, the content, design, layout, software, data, programs, illustrations, texts, graphics, services provided and in general any kind of document as well as distinguishing features, logos, trade names and trademarks belongs to skywalker.gr company and is protected by Greek, EU and international law. This content may not be wholly or partly a subject of trade, copy, modification, reproduction, broadcast, or be transmitted or distributed in any way by users unless written authorization has been given by the company or any other copyright holder. Users are forbidden to use any name or logo of others displayed on the site without the prior consent of the company or any other copyright holder.


11. Personal Data Protection

In order to accomplish its purpose, skywalker.gr hereby notifies through this contract and through the privacy policy of the company, which is an integral part of this contract, that it collects your personal data. The users consent that the company may always keep and process these data in a lawful way, in good faith and fair practices for the purposes they supplied them to skywalker.gr, as well as in accordance with anything mentioned in the privacy policy of our site. All communications, data transfer or mining, data processing, and any other process that starts, ends or includes skywalker.gr operations must comply with both the applicable legislation and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 requirements.


12. Termination and Suspension

The company may modify, suspend provision or terminate all or part of the services and conditions of use without notice if it determines that the unregistered/registered users have violated any of the terms of their contract or the applicable legislation or the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 requirements and its obligation is discharged by refunding the unused and prepaid services.


13. Indemnification

The users (you) agree that if your actions cause by any means damage to our company, you are liable to not only indemnify the company, but also pay all relevant expenses, including reasonable attorneys’ fees and costs arising from this illegal or unauthorized action. In the event, the registered/unregistered user of the services of the website or CV database is a company representative, it is presumed that the company agrees to these terms and therefore becomes liable to indemnify our company and our employees for any claim or demand arising from the use of the services or from the breach of any provision of these terms. The indemnification includes lawyers’ fees and expenses that may arise from the action mentioned above. You agree that in case of acting unlawfully or in contradiction with the present terms and the legal framework governing the use of the website, you will indemnify the company for any positive or/and potential damage suffered by your unlawful or unauthorized action including a document you placed on the website.


14. Applicable Law and Jurisdiction

The use of the site is consistent with the General Data Protection Regulation, the applicable Greek legislation, EU and international law, which are binding on registered and unregistered users as well as on our company, which has to respect the laws and rules of law related to the intellectual property, personal data protection, trademark law, privacy and consumer protection provisions, and a host of other provisions governing the use and operation of websites. The above provisions also govern this contract and the individual service contracts concluded with clients/recruiters. The company respects all the above rules of law of the Greek, European and international legal order, as well as your right of informative self-determination within the framework of the Constitution of Greece. Any provision of the above terms made contrary to the law automatically ceases to be in effect without in any case affecting the validity of the others. The competent courts of Athens are responsible for resolving disputes arising in connection with the above.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr