Η skywalker σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την σελίδα. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της skywalker και του χρήστη/επισκέπτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας τεκμαίρεται τη συναίνεσή και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στα πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, της καλή πιστής και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η skywalker καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του χρήστη/επισκέπτη με οποιοδήποτε σημείο/α του ιστότοπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε, όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την Εταιρεία μας. Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Η Skywalker είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με το διακριτικό «Skywalker Ε.Π.Ε.» και με έδρα στο δήμο Ηλιούπολης Αττικής. Σκοπός της ιστοσελίδας skywalker.gr είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης αναγκών που αφορούν εργασία στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και την αλλοδαπή. Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να κινείται στο πλαίσιο αυτό. Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις, συμβουλές ή υποδείξεις προς τον χρήστη/επισκέπτη.


2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνον χρήση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να αποκτήσει, αλλοιώσει ή διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Η χρήση της θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους και στους όρους Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του skywalker.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του ιστότοπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη "αποστολή", "ναι", "ΟΚ", και επικοινωνία μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.


3. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Ειδικά για τους χρήστες/συνδρομητές που έχουν πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων Βιογραφικών η εταιρία φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή με τη χρήση του εμπιστευτικού τους κωδικού στα πλαίσια πάντα της σύννομης και συμφωνημένης χρήσης. Ειδικότερα φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργίας της, τη συντήρηση της βάσης, τη διόρθωση λαθών, την ορθή διαβίβαση των δεδομένων τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της. Στα πλαίσια των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες προστατεύεται η βάση και του δικαιώματος ειδικής φύσεως οι χρήστες/συνδρομητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης ούτε να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης που απολαμβάνουν δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων βιογραφικών πηγάζει από Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και έχει αποκλειστικό προορισμό την ικανοποίηση των αυστηρώς ιδιωτικών αναγκών ή αναγκών της εταιρίας, του αντισυμβαλλόμενου χρήστη/συνδρομητή. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής. "Εξαγωγή" θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και "επαναχρησιμοποίηση" νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Επίσης δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων βιογραφικών, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή της βάσης. Ο χρήστης με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης της βάσης δεν συνομολογείται άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής. Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτηση στον προσωπικό του υπολογιστή καθώς και να δημιουργεί ένα περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του.


4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων στην ιστοσελίδα skywalker.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης. Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά, έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστότοπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του skywalker.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.


5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα skywalker.gr περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτήν. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους, που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές. Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρίες επιλογής προσωπικού όπως και οργανισμοί ή φορείς που υποστηρίζουν αφιλοκερδώς όσους αναζητούν εργασία στην Ελλάδα. Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο της skywalker υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες αναζήτησης εργασίας, αναζήτησης προσωπικού εργασίας, εθελοντισμό, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η σελίδα μας. Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές και υποψήφιους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση να τοποθετήσει δωρεάν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα. Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε χρέωση και που παρέχει ο ιστότοπος περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων και αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων όρων, προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή της Skywalker Ε.Π.Ε. και του εκάστοτε πελάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενόψει της ανωτέρω συμφωνίας συνάπτεται Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέσω συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα Σύμβαση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστότοπου. Η εμπορικότητα των υπηρεσιών του skywalker.gr περιγράφεται μόνο από τα στατιστικά στοιχεία κίνησης του ιστότοπου, όπως καταγράφονται από το σύστημα που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Σχετικά στοιχεία παρέχουν κατά περίπτωση τα στελέχη του εταιρίας μας, μόνον ύστερα από προσωπική επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνον ποσοτικά και δεν περιλαμβάνουν κανένα είδος ποιοτικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Αλλαγές στις χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή του νόμου. Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους. Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των χρηστών – υποψήφιων εργαζομένων. Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι. Οι εταιρίες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών. O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από την ιστοσελίδα, για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση η skywalker έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή τμήματός τους). Η skywalker δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανήλικους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου.


7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του. Η εταιρία δηλώνει υπεύθυνα πως δεν γνωρίζει – διατηρεί καμία πληροφορία σχετική με την πιστωτική σας κάρτα, όπου αυτή χρησιμοποιείται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η επιλογή του χρήστη για τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας οδηγεί αυτόματα σε ασφαλή δικτυακό τόπο της Viva Payments. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται από εκεί και μέχρι την ολοκλήρωση της χρέωσης διατηρούνται από την Viva Payments σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές. 8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και διαθεσιμότητα αυτών. Συνέπεια αυτού είναι ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στην ιστοσελίδα της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.


9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας ο παρόν δικτυακό τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banner σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.


10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων ρητώς αναγνωρισμένα (πνευματικά και άλλα) για τα οποία οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την προστασία τους, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των κείμενων, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας skywalker Ε.Π.Ε και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.


11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια επιτέλεσης του σκοπού της η εταιρία γνωστοποιεί δια της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλλε αυτός στο skywalker.gr καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.


12. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρία δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών με καταγγελία της οποίας (Σύμβασης Υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση Υπηρεσιών.


13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργεια του προκαλέσει βλάβη στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται για να την αποζημιώσει καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του. Στην περίπτωση που χρήστης/επισκέπτης των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών είναι εκπρόσωπος κάποιας επιχείρησης τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση συναινεί στους παρόντες όρους συνεπώς καθίσταται υπεύθυνη να αποζημιώσει την εταιρία μας και τους εργαζόμενους σε αυτήν για οποιασδήποτε αξίωση προκύψει από τη χρήση των Υπηρεσιών ή την παραβίαση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και των εξόδων που πιθανόν προκύψουν από την ανωτέρω αναφερομένη συμπεριφορά. Ο χρήστης συνομολογεί σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας, ότι θα αποζημιώσει την εταιρία για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του καθώς και από έγγραφο το οποίο τοποθέτησε αυτός στην ιστοσελίδα.


14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή καθώς και πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και λειτουργία των ιστότοπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση καθώς και οι επιμέρους Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας – εργοδότες. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς έννομης τάξης καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Αθήνας.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework