Επαγγέλματα με Περισσότερες Προσφερόμενες Θέσεις στην Ευρώπη
pyx-article-img

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη μελέτη της (Φεβρουάριος 2013), που φέρει τον τίτλο "Ευρωπαϊκό Δελτίο για την Επαγγελματική Κινητικότητα", δημοσίευσε μια λίστα με τα πέντε κορυφαία επαγγέλματα ανά χώρα εξετάζοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ-27). Η μελέτη θεωρεί "κορυφαία" τα επαγγέλματα που εμφανίζουν τις περισσότερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο EURES portal.

Συγκεντρωτικά, στην Ευρώπη, οι περισσότερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας φαίνεται να εντοπίζονται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών αναλυτών, ενώ ακολουθούν οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα και οι επαγγελματίες πληροφορικής (Διάγραμμα 1).

 

 

Διάγραμμα 1. Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (οι θέσεις εργασίας εκφράζονται σε απόλυτα μεγέθη).

diagramm 1

 Πηγή: European Job Mobility Bulletin (Issue no. 8/ February 2013).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα διαφέρουν από αυτά της αντίστοιχης έκθεσης που παρουσιάστηκε το προηγούμενο έτος. Οι κενές θέσεις εργασίας που αφορούσαν σε διοικητικούς συνεργάτες, υπαλλήλους γραφείου και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας έχουν αντικατασταθεί από ασκούντες επαγγέλματα συναφή με την προσωπική φροντίδα, επαγγελματίες καθαριότητας και εστιατορίων καθώς και λιανικούς πωλητές. Η μελέτη αποδίδει αυτήν την αλλαγή στο γεγονός ότι η Γερμανία και το Ην. Βασίλειο άρχισαν να καταγράφουν όλες τις κενές θέσεις εργασίας που αφορούν σε διάφορα επαγγέλματα στο αρχείο του EURES portal.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα πέντε κορυφαία επαγγέλματα αναφορικά με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας αναλυτικά για κάθε χώρα της ΕΕ-27.

Πίνακας 1. Τα κορυφαία πέντε επαγγέλματα στην ΕΕ-27 και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας (οι θέσεις εργασίας εκφράζονται σε απόλυτα μεγέθη).

diagramm 2

Πηγή: European Job Mobility Bulletin (Issue no. 8/ February 2013).

Σημείωση: Για την Κύπρο τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται είναι τρία εξαιτίας του χαμηλού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η προαναφερθείσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει στη μελέτη της τις χώρες Βουλγαρία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία, λόγω περιορισμένου αριθμού των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Καυκά Κυριακή
Οικονομολόγος
Ερευνήτρια της Edujob.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework