Πολιτική Απορρήτου | Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Πολιτική” ή “Πολιτική Απορρήτου”) αφορά στην εταιρία «ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφεξής “Εταιρία”) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που συλλέγει, χρησιμοποιεί και μοιράζεται μέσω του δικτυακού τόπου https://www.skywalker.gr καθώς και των αντίστοιχων κινητών εφαρμογών (apps) που βρίσκονται στην κυριότητα της και χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας (στο εξής η «Πλατφόρμα»).

H Εταιρία δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» εφεξής «ΓΚΠΔ».

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας μας. Οι Χρήστες οφείλουν να επεξεργάζονται δεδομένα που συλλέγουν και να λαμβάνουν σχετική συγκατάθεση, όπου απαιτείται, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη και σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες μας χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου τους.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δημόσιο Προφίλ: Το δημόσιο προφίλ ορίζεται από το ίδιο το άτομο. Έχει την δυνατότητα να επιλέξει ποια στοιχεία του θα είναι δημόσια και θα μπορούν να τα βλέπουν οι εταιρείες που αναζητούν προσωπικό. Για παράδειγμα μπορεί να φαίνονται οι επαγγελματικές του εμπειρίες και όχι τα προσωπικά του στοιχεία ή το αντίθετο ή να εμφανίζονται και τα δύο.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η Εταιρία διαχειρίζεται συνήθως τα Δεδομένα ενός Χρήστη της πλατφόρμας ως «Εκτελών την Επεξεργασία». Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε Χρήστη με την ιδιότητά μας ως παρόχου των Υπηρεσιών μας προς κάθε Χρήστη που επιθυμεί να καταχωρήσει μια αγγελία για εργασία (στο εξής η «Αγγελία Εργασίας») και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών μας (στο εξής «Εργοδότης»). Αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε, είτε είστε i) Εργοδότης, ή ii) οποιοσδήποτε Χρήστης, εκτός δυναμικού του Εργοδότη, που αναζητά εργασία (στο εξής «Αιτών Εργασία»). Όταν διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι κανόνες για την επεξεργασία των Δεδομένων σας, όπως ενδεικτικά ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και κοινοποιηθούν, καθορίζονται από την αντίστοιχη πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Εργοδότη. Η Εταιρία, ως Εκτελών την Επεξεργασία, επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοδότη. Επομένως, οι περισσότερες από τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δεν ισχύουν όταν ενεργούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

Υπάρχουν όμως φορές, που λειτουργούμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στην Πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Δεδομένα για δικό μας λογαριασμό και όχι ως πάροχος των Υπηρεσιών προς τον Εργοδότη. Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν ενεργούμε υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Αυτό συμβαίνει όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε ένα άλλο πλαίσιο εκτός από την αίτηση για εργασία. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα χωρίς να υποβάλλεται αίτηση για συγκεκριμένη Αγγελία Εργασίας, θα συμπληρώσετε το προφίλ σας καθώς ο Εργοδότης σας αξιολογεί με βάση το προφίλ που έχετε διαμορφώσει και η πληρότητα αυτού θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγησή σας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποβάλλετε Δεδομένα, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης Προσφοράς Εργασίας και συνεπώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η Εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

4. ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων Άρθρο 5 ΓΚΠΔ:

• Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
• Περιορισμός του σκοπού – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
• Ελαχιστοποίηση δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
• Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, να επικαιροποιούνται.
• Διατήρηση – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να φυλάσσονται όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο
• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα–Πρέπει να εγγυάται η ασφάλεια, ιδίως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
• Αρχή Λογοδοσίας.

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διαφοροποιούνται ανάλογα με:

1) Αν ο χρήστης είναι υποψήφιος,
2) αν είναι εταιρία &
3) αν είναι επισκέπτης της σελίδας ή θέλει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με το Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, λαμβάνει ενημερώσεις.

Αναλυτικά:

5.1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας και απαιτούνται για τη δημιουργία νέου λογαριασμού υποψήφιου:

• Ονοματεπώνυμο
• E-mail
• Κωδικός χρήστη

Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό με τη χρήση υφιστάμενου κωδικού facebook, linkedin, gmail, apple, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την περίπτωση είναι

• Ονοματεπώνυμο
• E-mail
• Κωδικός χρήστη

5.2. Ενημέρωση Προφίλ Υποψήφιου:

• Προσωπικά Στοιχεία

o Φωτογραφία
o Φύλο
o Ημερομηνία γέννησης
o Εθνικότητα
o Γλώσσα επικοινωνίας
o Τηλέφωνο
o Κινητό
o Διεύθυνση
o Τοποθεσία
o Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

• Προφίλ Εργασίας

o Επιθυμητές θέσεις εργασίας
o Δίπλωμα οδήγησης
o Δυνατότητα μετεγκατάστασης
o Δυνατότητα ταξιδιών
o Επιθυμητή αμοιβή

• Ενδιαφέροντα (ελεύθερο κείμενο)
• Προϋπηρεσία
• Εκπαίδευση
• Γνώσεις Η/Υ
• Σεμινάρια
• Συστατικές Επιστολές
• Διευθύνσεις Κοινωνικών δικτύων

Μέσα από το προφίλ σας μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία που βλέπει κάποιος που επισκέπτεται το δημόσιο προφίλ σας.

5.3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας και απαιτούνται για τη δημιουργία νέου λογαριασμού επιχείρησης:

• Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου
• E-mail

Σε περίπτωση που επιλέξετε την ιδιότητα του «Ιδιώτη»:

• Ονοματεπώνυμο
• ΑΦΜ
• Δήμος Διαμονής
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου
• Αριθμός Σταθερού τηλεφώνου
• E-mail

5.4. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας και αφορούν την ανεύρεση εργασίας:

• Βιογραφικό σημείωμα που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα (ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία του προφιλ του υποψήφιου)
• Βιογραφικό σημείωμα με τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό (ενδεικτικά αναφέρονται: εκπαίδευση, προϋπηρεσία, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, προσωπικά στοιχεία)

5.5. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας και αφορούν άλλες υπηρεσίες του Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα:

• Για την επικοινωνία με τους διαχειριστές της πλατφόρμας (Ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό)
• Για την εγγραφή στο newsletter της εταιρίας το e-mail.
• Για την περιήγηση στις σελίδες των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε

5.6. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα (Πλοήγηση):

• Πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποίησε ο Χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα (όπως διεύθυνση IP, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, τύπος λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος).
• Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι Χρήστες ανακατευθύνονται όταν ακολουθήσουν συνδέσεις (“links”) προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους και είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.
• Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στην Πλατφόρμα.
• Γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη), από την οποία ένας Χρήστης επισκέπτεται την Πλατφόρμα. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες. Για παράδειγμα εάν επιλέξετε πληροφορίες τοποθεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης iOS και Android, θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα περιοριστεί η δυνατότητά σας για τη χρήση της υπηρεσίας.
• Τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τον Χρήστη κατά την περιήγηση στην Πλατφόρμα (όπως προβολές σελίδας, μοτίβα πλοήγησης και προβολή θέσεων εργασίας ή υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας).
• Ενέργειες των χρηστών στην Πλατφόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στη συνέχεια.

Απαγορεύεται η ανάρτηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. στο προφίλ, ή εντός βιογραφικού σημειώματος) η ανάρτηση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα είναι αυτά που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντας μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κατηγορίες των υποκειμένων περιλαμβάνουν:

• Φυσικά Πρόσωπα (υποψήφιοι) που αναζητούν εργασία
• Φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά του εκπροσώπου επιχείρησης που αναζητά εργαζόμενους
• Φυσικά πρόσωπα που περιηγούνται την πλατφόρμα μας ή/και επικοινωνούν μαζί μας
• Φυσικά πρόσωπα που διαφημίζονται στο site μας.
• Το προσωπικό μας

7. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις “νομικές βάσεις”, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 §1 του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Πιο αναλυτικά, Όσον αφορά την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού, την αποθήκευση/αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, την υποβολή αιτήσεων προς εύρεση εργασίας από τους Χρήστες της Πλατφόρμας η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης/παροχή των Υπηρεσιών.

Για τα φυσικά πρόσωπα – εκπροσώπους των εταιριών - η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Όσον αφορά την επικοινωνία, τη χρήση cookies κατά την περιήγηση στην Πλατφόρμα η νόμιμη βάση είναι η συγκατάθεση.

Μπορεί, επίσης, να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών που είναι υφιστάμενοι πελάτες όταν είναι προς τα έννομα συμφέροντά μας να το πράξουμε, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το έννομο συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα. Τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μάρκετινγκ, την πώληση και την παροχή των προϊόντων και Υπηρεσιών μας, την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και Υπηρεσιών, την κατανόηση της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των αναγκών των Χρηστών μας.

Τέλος, μπορεί να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών όταν είναι αναγκαίο για την προστασία και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου, την εφαρμοστέα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Εφαρμοστέου Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες αρμόδιες αρχές.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

8.1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.

8.2. Ποιά cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

FUNCTIONAL COOKIES

Cookie Τύπος/Provider Διάρκεια Περιγραφή
skywalker_session Session Cookie 4 hours This cookie is essential for maintaining user sessions in a web application. It enables the storage of user data across multiple requests and is used to identify a session instance for a user, ensuring that the user\'s session data can be retrieved and maintained across the website. This is crucial for functionalities like user authentication, form data retention, and flash messages.
XSRF-TOKEN CSRF Token Cookie 4 hours The CSRF token cookie is used as part of Laravel\'s mechanism to protect the application from cross-site request forgery (CSRF) attacks. Each time a form is opened, Laravel generates a unique token which must be submitted with the form to validate the request origin. The XSRF-TOKEN cookie is set to facilitate the validation of this token in AJAX requests, enhancing the security of the application by ensuring that only forms submitted from the application are accepted by the server.
euconsent-v2 InMobi CMP (Consent) 390 days Stores the user\'s cookie consent state for the current domain
addtl_consent InMobi CMP (Consent) 390 days Stores the user\'s cookie consent state for the current domain regarding additional cookies

THIRD PARTY COOKIES

Cookie Τύπος/Provider Διάρκεια Περιγραφή
_ga Analytics (Google) 1 year 1 month 4 days Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site\'s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gcl_au Marketing (Google) 3 months Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_fbp Analytics (Facebook) 3 months Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.
lastExternalReferrerTime Analytics (Meta Platforms Inc.) Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
lastExternalReferrer Analytics (Meta Platforms Inc.) Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
IDE Marketing (Google DoubleClick) 390 days Used by Google DoubleClick to register and report the website user\'s actions after viewing or clicking one of the advertiser\'s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
ARRAffinity Salary Calculator (Epsilonet) Session Used in the salary calculator page
fpestid ShareThis 13 months Fpestid is a ShareThis cookie ID set in the domain of the website operator.
NID Google 6 months Registers a unique ID that identifies a returning user\'s device. The ID is used for targeted ads.
DSID Marketing (Google) 2 years Used to identify a logged in user on non-Google sites and to store user preferences regarding ad personalization
__Secure-1PAPISID Marketing (Google) 2 years This cookie is used for targeting purposes to build a profile of the website visitor\'s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.
__Secure-1PSID Marketing (Google) 2 years This cookie is used for targeting purposes to build a profile of the website visitor\'s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.
__Secure-1PSIDCC Marketing (Google) 1 year This cookie is used for targeting purposes to build a profile of the website visitor\'s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.
__Secure-3PAPISID Marketing (Google) 2 years This cookie is used for targeting purposes to build a profile of the website visitor\'s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.
__Secure-3PSID Marketing (Google) 2 years This cookie is used for targeting purposes to build a profile of the website visitor\'s interests in order to show relevant & personalised Google advertising.
__Secure-3PSIDCC Marketing (Google) 1 year This cookie is used by Google to build a profile of website visitor interests to show relevant and personalised ads through retargeting.

8.3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των "Cookies"

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

9. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση: [email protected]

10. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

• Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
• Το προσωπικό των αρμόδιων τμημάτων που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του συμβολαίου σας, δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
• Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης σε έντυπη μορφή κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
• Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών άρθρο 28 §3 στοιχείο η.
• Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
• Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.

11. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής μας και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται.

Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ειδικότερα, τα βιογραφικά των υποψήφιων, τα στοιχεία των χρηστών, τα στοιχεία του προφίλ των υποψηφίων και τα στοιχεία επικοινωνίας τηρούνται σε υποδομές σε χώρους που μισθώνει η εταιρία από τρίτους εντός ΕΕ, καθώς και εντός των υποδομών της εταιρίας.

12. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

• Υπάλληλοί μας ή συνεργάτες μας που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες μας.
• Συνεργαζόμενες εταιρίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (π.χ. συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων).
• Εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
• Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
• Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
• Οι πελάτες της επιχείρησης που αναζητούν προσωπικό.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

13. ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του ΕΟΧ τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. Άρθρο 49, §4 (α).

14. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα: (Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ):

• Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης
• Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
• Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
• Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση, εάν απαιτείται
• Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.

15. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα:

α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων από εμάς και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας: Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:

• Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
• Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης.
• Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε στα κατωτέρω)
• Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
• Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 §3)

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.

στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επίσης όταν ο λόγος επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

Η Εταιρία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών (Άρθρο 12 §3).

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5) μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Κατ’ εξαίρεση:

• αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση / μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.
• αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία, τηλεφωνικά στο +30210 9730280 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 17:00), με e-mail: [email protected] και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 46, 16345 Ηλιούπολη.

17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηλέφωνο: +30 21064.75.600, e-mail: [email protected] και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα.
Ενημέρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας
Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας https://www.skywalker.gr/

Eίμαστε στα App μας!

Μέσα από το κινητό σου, θα μπορείς γρήγορα και εύκολα να αναζητήσεις την εργασία που επιθυμείς!

  • Δημιούργησε το προφίλ σου
  • Στείλε το βιογραφικό σου άμεσα
  • Αποθήκευσε τις αγαπημένες εταιρίες σου και λάβε ειδοποιήσεις
  • Όρισε job alert
  • Ανέβασε 10’’ video και παρουσίασε πολύ γρήγορα τον εαυτό σου

Tap Skywalker Jobs!
mobile skywalker app

Κάνε εγγραφή στο newsletter

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις newsletters από το skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Backdrop with scrolling

Try scrolling the rest of the page to see this option in action.