ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι προσηλωμένος στην αρχή ότι οι ανθρώπινες και ομαλές συνθήκες μετανάστευσης ωφελούν τους μετανάστες και την κοινωνία.

Ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για τη μετανάστευση, ο ΔΟΜ ενεργεί με τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπρέπει των μεταναστών για:

 • Την αντιμετώπιση των αυξανόμενων λειτουργικών προκλήσεων για την διαχείριση της μετανάστευσης.
 • Την έγκαιρη κατανόηση των θεμάτων της μετανάστευσης.
 • Την ενθάρρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της μετανάστευσης.

Στρατηγική

 1. Η παροχή ασφαλών, αξιόπιστων, ευέλικτων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιώνγια τα άτομα που χρειάζονται διεθνή βοήθεια μετανάστευσης.
 2. Η ενίσχυση της ορθής και αποτελεσματικότερηςδιαχείρισης της μετανάστευσης με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
 3. Η προσφορά εξειδικευμένων συμβουλών,έρευνας, τεχνικής συνεργασίας και επιχειρησιακής βοήθειας στα μέλη, τις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν εθνικές δυνατότητες για τη διευκόλυνση της διεθνούς, περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης.
 4. Η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εταίρων μέσω της έρευνας, του διαλόγου, του σχεδιασμό και της υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση με στόχο την μεγιστοποίηση των ωφελειών αυτής.
 5. Η υποστήριξη των κρατών και των κοινότητων των μεταναστών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παράνομης μετανάστευσης, ώστε μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των αιτίων, να προαχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η διάδοση των καλύτερων πρακτικών, με σκοπό τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη εστιασμένων λύσεων.
 6. Η δημιουργία βασικού σημείου αναφοράς για πληροφορίες, έρευνα, βέλτιστες πρακτικές, συλλογή δεδομένων, συμβατές για κοινή χρήση.
 7. Η προώθηση, η διευκόλυνση και η ενίσχυση της περιφερειακής και παγκόσμιας συζήτησης σχετικά με τη μετανάστευση, μεταξύ όλων μέσω του Διεθνούς Διαλόγου, έτσι, ώστε να προωθηθούν η κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που παρουσιάζονται, η αναγνώριση και η ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και ο εντοπισμός ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και μέτρων για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.
 8. Η υποστήριξη των κρατών ώστε να διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών στο νέο τους περιβάλλον και να συμμετάσχουν ως εταίροι στην ανάπτυξη.
 9. Η συμμετοχή με συντονισμένες παρεμβάσεις σε ανθρωπιστικές ανάγκες στο πλαίσιο των συμφωνιών μεταξύ των φορέων στον τομέα αυτό και η παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή προστασίας μετά την κρίση.
 10. Η ανάληψη προγραμμάτων, τα οποία διευκολύνουν τον εθελοντικό επαναπατρισμό και την επανένταξη των προσφύγων, των εκδιωχθέντωνατόμων, των μεταναστών και άλλων ατόμων που χρήζουν υπηρεσιών μετανάστευσης, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, κατά περίπτωση, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών .
 11. Η βοήθεια των κρατών μελών για την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών με τεχνική υποδομή στην καταπολέμηση της λαθραίας και παράνομης διακίνησης των μεταναστών, ιδίως γυναικών και παιδιών, κατά τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
 12. Η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, ιδίως για μικρό χρονικό διάστημα, και άλλα είδη της κυκλικής μετανάστευσης.

Σημείωση

Αν και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δεν έχει καμία νομική δυνατότητα επιβολής προστασίας, οι δραστηριότητές του συμβάλλουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων σε μετακίνηση.

Αγγελίες

Κλάδος: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-Θεσμικοί Φορείς
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://greece.iom.int/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr