HELFISH

HELFISH

Οι «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», αποτελούν έναν διαρκώς εξελισσόμενο Όμιλο εταιρειών, με δυναμική εκπροσώπηση στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή γόνου και μεγάλου ψαριού καθώς και η επεξεργασία και συσκευασία των τελικών προϊόντων. Επιπλέον, ο Όμιλος εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα του μέσω ενός εξουσιοδοτημένου δικτύου αντιπροσώπων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Ο Όμιλος διαθέτει υπερσύχρονες και άρτια οργανωμένες μονάδες, οι οποίες διοικούνται από ένα ισχυρά καθετοποιημένο σχήμα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, περιλαμβάνονται ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες προπάχυνσης και πάχυνσης μεγάλου ψαριού, κέντρα επεξεργασίας καθώς και συσκευαστήρια. Τα πλεονεκτήματα της κάθε μονάδας, ποικίλουν, αναλόγως με την περιοχή όπου βρίσκεται και το σκοπό της λειτουργίας της, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Πρόσφατα, ο Όμιλος προχώρησε στην ίδρυση μιας υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και διανομήςτων τελικών προϊόντων μεγάλου ψαριού στην Πράγα της Τσεχίας, που αποβλέπει στην ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της Κεντρικής Ευρώπης. Στα μελλοντικά σχέδια του, περιλαμβάνονται η μελέτηκαι κατασκευή ενός ακόμη συσκευαστηρίου στο Ναύπλιο Αργολίδας καθώς και τριών μονάδων πάχυνσης μεγάλου ψαριού, σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας, κατάλληλες για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών.

Οι δραστηριότητες  του Ομίλου Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες διέπονται  από την  αρχή της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και βρίσκουν καθημερινή εφαρμογή σε ένα σύγχρονο εταιρικό μοντέλο κοινωνικής ευθύνης. Κύριος στόχος της κοινωνικής δραστηριότητας του Ομίλου, αποτελεί η ανάπτυξη και αναβάθμιση των περιοχών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ιχθυοκαλλιέργειες και υλοποιείται μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειών. Έτσι ο Όμιλος συμβάλλει καταλυτικά:

  • Στην αξιοποίηση των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, μέσω οικονομικής ενίσχυσης δήμων και κοινοτήτων, για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.
  • Στην εξασφάλιση πόρων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη βελτίωση και εξέλιξη του κοινωνικού τους επιπέδου.
  • Στην πολιτιστική ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων, μέσω χορηγιών σε τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως θεατρικές παραστάσεις.
  • Στην υλοποίηση των στόχων διαφόρων κοινωφελών οργανισμών και τοπικών συλλόγων, μέσω χρηματοδότησης του έργου τους.
  • Στην ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων και την ενδυνάμωση της παιδείας, ενισχύοντας οικονομικά, σχολικές δραστηριότητες αλλά και αθλητικούς συλλόγους.
  • Στην ισορροπία της ανάπτυξης των οικοσυστημάτων, στις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ομίλου, μέσω της εφαρμογής προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι αρχές που διαμορφώνουν την ταυτότητα μας, αντικατοπτρίζονται σε κάθε μας δραστηριότητα και μας καθοδηγούν στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, το περιβάλλον.

Συνέπεια προς τον πελάτη
Εστιάζουμε στους πελάτες μας με ήθος. Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε με συνέπεια. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης που να διέπονται από διάρκεια και σταθερότητα. Με συνεχή ενημέρωση προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας εισάγοντας νέες ιδέες στην αγορά. Η πείρα και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στην πορεία μας, μας βοηθούν να δίνουμε επιτυχημένες λύσεις που ανταποκρίνονταιμε ευελιξία στις ανάγκες κάθε πελάτη που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του. Για εμάς, η συνέπεια προς τους πελάτες, θεμελιώνει γερά το οικοδόμημα της αποστολής μας.

Σεβασμός στο περιβάλλον
Η σημασία που αποδίδουμε στην προστασία του περιβάλλοντος γαλουχεί τη συνείδησή μας σε ζητήματα διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η ισορροπία των οικοσυστημάτων που εκτρέφονται τα προϊόντα μας, είναι η κύρια υποχρέωση που ορίζει τις δραστηριότητές μας. Επιδιώκουμε καθημερινά τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων μας με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον.

Διασφάλιση της ποιότητας
Λειτουργούμε σταθερά προσανατολισμένοι στην επίτευξη άριστου ποιοτικού αποτελέσματος. Έχοντας σαν κύριο μέλημά μας, τη βελτιστοποίηση και συνεχή εξέλιξη των μέσων παραγωγής, εφαρμόζουμε συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, με στόχο την παραγωγή και ανάπτυξη σταθερά ποιοτικών προϊόντων.

Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
Αναγνωρίζοντας την συμβολή των εργαζομένων στην επιτυχημένη λειτουργία του Ομίλου, επιβραβεύουμε συστηματικά την προσπάθεια και τη συνέπειά τους παρέχοντας κίνητρα ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και ευκαιρίες εξέλιξης μέσα στον Όμιλο.

Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και της αποδοτικότητας του Ομίλου «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες».

Αντιλαμβανόμενος την αξία τηςσυμβολής του ανθρωπίνου δυναμικού στην επιτυχημένη πορεία των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος δεσμεύεται να εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του επαγγελματικού επιπέδου των εργαζομένων.

Παράλληλα, επιδιώκοντας τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους, θέτει σαν κύρια προτεραιότητα, τη συνεχή ενδυνάμωση των τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα, του τομέα εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων, ο Όμιλος επικεντρώνεται, ταυτόχρονα και στη διαρκή εκπαίδευσή τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται, σεσυστηματική βάση, μέσω ενός ειδικά διαμορφωνομένου ενδο - επιχειρησιακού προγράμματος ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις και να εφαρμόζεται πρόγραμμα αυστηρού ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στόχος της Διοίκησης είναι να αναδεικνύει και να επιβραβεύει τις ικανότητες των στελεχών της δίνοντας συνεχώς στους εργαζομένους ευκαιρίες εξέλιξης τους στον Όμιλο. Επιπλέον, πρόσφατα υιοθέτησε πολιτική πρόσληψης φοιτητών και τελειόφοιτων του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών, για πρακτική εξάσκηση στις εγκαταστάσεις του. Η κίνησηαυτή, είναι στρατηγικής σημασίας, διότι οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές θα αποτελέσουν για τον Όμιλο, τα αυριανά εκκολαπτόμενα στελέχη του.

Αγγελίες

Κλάδος: Τρόφιμα
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.helfish.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr