ΤΣΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΓΝΩΣΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) είναι μια εταιρία συμβούλων που ειδικεύεται στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων.

Εταιρικό Προφίλ:

Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εμπορία αγαθών, την εκπόνηση ερευνητικών και μελετητικών εργασιών, την αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον αναπτυξιακό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό, ενεργειακό, πολιτιστικό, κοινωνικό και ιατρικό τομέα, στον τομέα της κατάρτισης και την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Απορριμμάτων στο πλαίσιο το νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΝ (εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 49/15-12-2015)

Υπηρεσίες:

 • Ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες και συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους φορείς χρηματοδότησης
 • Παροχή υπηρεσιών διοικητικής, επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε φορείς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
 • Διεξαγωγή στατιστικών μελετών.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Τεχνολογικό Τομέα
 • Διενέργεια μελετών κατασκευής τεχνικών έργων και έργων στον Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Περιβαλλοντικό Τομέα:

 • Οργάνωση υπηρεσιών προστασίας της δημόσιας υγείας, η οργάνωση της αποκομιδής απορριμμάτων, η οργάνωση της ανακύκλωσης απορριμμάτων
 • Ανάπτυξη συστημάτων καθαριότητας οδών και οδοστρωμάτων και πλύσης των κάδων απορριμμάτων
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών (προώθηση της κομποστοποίησης και της οικιακής κομποστοποίησης)
 • Διενέργεια μελετών και έργων για την οργάνωση και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Κοινωνικό Τομέα:

 • Ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες και συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους φορείς χρηματοδότησης
 • Παροχή υπηρεσιών διοικητικής, επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε φορείς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
 • Διεξαγωγή στατιστικών μελετών.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Τεχνολογικό Τομέα
 • Διενέργεια μελετών κατασκευής τεχνικών έργων και έργων στον Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Ενεργειακό Τομέα:

 • Η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Πολιτιστικό Τομέα
 • Ο συντονισμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή κάθε είδους εκδήλωσης για λογαριασμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Αγγελίες

Κλάδος: Τεχνικές-Κατασκευαστικές
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://gnosi-consulting.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr