...

Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

...
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Γνωστοποιείται από το Α.Σ.Ε.Π. ότι εκδόθηκε η 5Κ/2018 προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π.-Αίτηση για την προκήρυξη 5Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ης Ιουνίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Ε.Κ.Α.Β.
Αττική
22-06-2018

Αρχίζει στις 12 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Α΄ κατηγορία: Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.). Προκηρύσσονται είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για τους κλάδους/ειδικότητες: Π.Ε. ιατρών (ειδικότητας παθολογίας), Π.Ε. ιατρών (ειδικότητας ψυχιατρικής), Π.Ε. κοινωνικής εργασίας, Π.Ε. σωφρονιστικός ενηλίκων και Π.Ε. ψυχολόγων.

Β΄ κατηγορία: Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Προκηρύσσονται επτά (7) θέσεις για τους κλάδους/ειδικότητες: Τ.Ε. υγείας και πρόνοιας (ειδικότητας κοινωνικής εργασίας), Τ.Ε. υγείας και πρόνοιας (ειδικότητας νοσηλευτικής Γ΄).

Γ΄ κατηγορία: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.). Προκηρύσσονται πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις για τους κλάδους/ειδικότητες: Δ.Ε. προσωπικού εξωτερικής φρούρησης και Δ.Ε. φύλαξης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: tinyurl.com/ya47bssb.

Α.Σ.Ε.Π.
Ελλάδα
27-06-2018

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών: Πολιτικής προστασίας, κυριότερα πυρασφάλειας-πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: Υ.Ε. γενικών καθηκόντων (δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα), Δ.Ε. οδηγών κατηγορίας Γ΄ (C).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Αττική
25-09-2018

Σε δύο (2) προσλήψεις πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. στον δήμο Ηρακλείου».

Έντυπα των αιτήσεων: (www.asep.gr) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Περισότερες πληροφορίες: tinyurl.com/y9qvueky.

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Κρήτη
28134 09424
17-10-2018

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογικών Τροφίμων και ο Τομέας Επιστήμης Τροφίμων προκηρύσσει θέσεις διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα: Μία (1) θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χημική Τροποποίηση, Διαχείριση και Αξιοποίηση Υλικών και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων».

Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9D24691%CE%9F%CE%94-%CE%9A%CE%A9%CE%A7?inline=true

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογικών Τροφίμων
Θεσσαλονίκη
06-02-2019
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework