...

Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

...
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών: Πολιτικής προστασίας, κυριότερα πυρασφάλειας-πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: Υ.Ε. γενικών καθηκόντων (δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα), Δ.Ε. οδηγών κατηγορίας Γ΄ (C).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Αττική
25-09-2018

Σε δύο (2) προσλήψεις πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. στον δήμο Ηρακλείου».

Έντυπα των αιτήσεων: (www.asep.gr) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Περισότερες πληροφορίες: tinyurl.com/y9qvueky.

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Κρήτη
28134 09424
17-10-2018

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα 2 Υ.Ε. Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Επταπύργιο, Τ.Θ. 18432, Τ.Κ. 540 03, Θεσσαλονίκη, υπόψη Γραμματείας (τηλ.: 2313 310422-3). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
2313 310422-3
12-11-2018

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα 5 Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α, Τ.Κ. 151 27 Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μανωλίας Παπαδάκη (τηλ. 213 2140627 και 213 2050088). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δήμος Πεντέλης
Μελίσσια, Νομός Αττικής
213 2140627, 213 2050088
12-11-2018

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την εκτέλεση επείγουσας σωστικής ανασκαφής του έργου «Σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου της Τοπικής Κοινότητας Κλείτου του Δήμου Κοζάνης», στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, που εδρεύει στην Αιανή του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα 6 Δ.Ε. Σχεδιαστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 500 04, Αιανή Κοζάνης (τηλ. 24610 98800, 24610 98801).

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
Αιανή, Νομός Κοζάνης
24610 98800, 24610 98801
12-11-2018
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework
<