...

Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

...
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Προσλήψεις στο ΚΕΚ Ρέντη από τον ΟΑΕΔ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ρέντη, για την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης 25 ανέργων δημοσιογράφων, αποφοίτων δημοσιογραφικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και ΙΕΚ (διάρκειας 380 ωρών). Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, μόνο µε συστημένη επιστολή ή µε ταχυμεταφορά, και ώρα από 08:00 π.µ. έως 13:00, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ 576/ τ. Β’/ 16.07.1996) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ρέντη (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα, τηλ. 210 3455426, 210 3455416), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται στο ΚΕΚ Ρέντη του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr

ΚΕΚ Ρέντη
Αθήνα
210 3455426, 210 3455416
16-10-2018

40 άτομα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που εδρεύει στην Αθήνα (Δ. Παπάγου-Χολαργού), και συγκεκριμένα: 30 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας, 10 Υ.Ε. Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 Παπάγου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται έως και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018. Τηλ. επικοινωνίας: 213 1308629, -589, -407, -391.

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Αθήνα
213 1308629, -589, -407, -391
17-10-2018

Σε δύο (2) προσλήψεις πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. στον δήμο Ηρακλείου».

Έντυπα των αιτήσεων: (www.asep.gr) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Περισότερες πληροφορίες: tinyurl.com/y9qvueky.

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Κρήτη
28134 09424
17-10-2018

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 7Ε/2018 για 13 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως ορίζει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, οι ειδικοί επιστήμονες της Αρχής απασχολούνται κυρίως με τα κάτωθι:

  • Διενέργεια ερευνών-διοικητικών ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου ή διάταξης, των οποίων η Αρχή ασκεί την εποπτεία εφαρμογής τους.
  • Σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνταξη σχεδίων κανονισμών με ειδικές ρυθμίσεις, στο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σχεδίων γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων.

Τα απαιτούμενα πτυχία είναι αυτά της Νομικής και της Πληροφορικής.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 7Ε/2018, Κατηγορία ΕΕΠ, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αθήνα
19-10-2018

ΕΛΑΣ: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο Διδυμότειχο

Η Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της και καλεί αυτούς/-ες που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 όπως υποβάλουν σχετική αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 1ο Χιλ. Επ.Ο. Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 68 300, Διδυμότειχο. Μετά τις 14:00 της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018 δεν θα γίνουν αιτήσεις δεκτές.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου / Γραφείο Σπουδών και Δημ. Σχέσεων, τηλέφωνα 25530 26681-2-3-4 (εσωτερικό 9460). Αρμόδιοι: Αστυνόμος Β’ Λαμπούδη Μαρία, υπαστυνόμος Β’ Αθανάσογλου Σ. Μιχαήλ.

Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
Διδυμότειχο
25530 26681-2-3-4
26-10-2018
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework