Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Χημικός Μηχανικός

ΑΔΑ: Ψ9ΙΖ469ΗΡ8-ΑΗΔ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Digitally-enabled FLEXible Industries for reliable energy grids under high penetration of Variable Renewable Energy Sources (VRES)» - «FLEXIndustries», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Κωδικός Θέσης: 006006

Ειδικότητα: 1 άτομο/ Χημικός Μηχανικός

Υποπβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Θεσσαλονίκη
211 1069545
31-03-2023

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΔΑ: ΡΒΚΘ469ΗΡ8-9Ο5

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs» - «RESPONSE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Κωδικός Θέσης: 006007

Ειδικότητα: 1 άτομο/ Πολιτικός Μηχανικός

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Θεσσαλονίκη
211 1069545
31-03-2023

Τεχνικός Πληροφορικής Δικτύων

ΑΔΑ: Ψ9ΞΝ469ΗΡ8-819

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improving quality of life of advanced pancreatic cancer patients through an AI-guided multimodal intervention, combining pain and cachexia management, nutrition, and physical activity» - «RELEVIUM», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Κωδικός Θέσης: 35325

Ειδικότητα: 1 άτομο/ Τεχνικός Πληροφορικής Δικτύων ή συναφής ειδικότητα

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Θεσσαλονίκη
2311 257750
31-03-2023

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής

ΑΔΑ: Ψ4ΣΕ469ΗΡ8-ΘΑΜ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «VERification Assisted by Artificial Intelligence» - «vera.ai», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Κωδικός Θέσης: 35303

Ειδικότητα: 1 άτομο/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Θεσσαλονίκη
2311 257772
31-03-2023

Τεχνικός Πληροφορικής Δικτύων

ΑΔΑ: ΨΟ5Λ469ΗΡ8-1Ο9

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «AI-based-technologies for trustworthy solutions against disinformation» - «AI4TRUST», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Κωδικός Θέσης: 35299

Ειδικότητα: 1 άτομο/ Τεχνικός Πληροφορικής Δικτύων ή συναφής ειδικότητας

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Θεσσαλονίκη
2311 257772
31-03-2023
duth link
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr