Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογικών Τροφίμων και ο Τομέας Επιστήμης Τροφίμων προκηρύσσει θέσεις διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα: Μία (1) θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χημική Τροποποίηση, Διαχείριση και Αξιοποίηση Υλικών και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων».

Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9D24691%CE%9F%CE%94-%CE%9A%CE%A9%CE%A7?inline=true

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογικών Τροφίμων
Θεσσαλονίκη
06-02-2019

Μία (1) θέση βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωοτεχνία και Διατροφή Αγροτικών Ζώων» προκηρύσσει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) με γνωστικό αντικείμενο τη «Φυσιολογία Αβιοτικών Καταπονήσεων των Φυτών». Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: www.teithe.gr και του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων: agriculturaltechnology.teithe.gr.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του τμήματος τεχνολόγων γεωπόνων: κα Βασιλική Ρόβατηλ. Τηλ.: 2310 013865, e-mail: infoagr@teithe.gr.

diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%93%CE%964691%CE%9F%CE%94-%CE%98%CE%9E%CE%9F?inline=true

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)
Θεσσαλονίκη
2310 013865
06-02-2019

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Φροντίδα Ατόμων με Νεφρολογικά Προβλήματα» από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης). Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος Νοσηλευτικής στα τηλέφωνα: 2310 013824 -821.

diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7614691%CE%9F%CE%94-%CE%A0%CE%A5%CE%99?inline=true

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)
Θεσσαλονίκη
2310 013824 -821
06-02-2019

Τρία (3) άτομα θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά του Νομού Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και ειδικότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό "Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6" και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο «Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας» υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Μισοκοίλη Σοφίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23730 25887 και 23730 25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Νέας Προποντίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9B%CE%A1%CE%A9%CE%9A%CE%A4-7%CE%98%CE%A5?inline=true

Δήμος Νέας Προποντίδας
Νομός Χαλκιδικής
23730 25887, 23730 25533
06-02-2019

Τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που εδρεύει στο Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα ο δήμος προκηρύσσει θέσεις 3 Υ.Ε. εργατών απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στη διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών - τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2631360988). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%96-9%CE%975?inline=true

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας
26313 60988
06-02-2019
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework