Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

7 άτομα στον δήμο Κρωπίας

Πρόσληψη επτά (7) ατόµων κλάδου Υ.Ε. και συγκεκριµένα Υ.Ε. Εργατών Κοιµητηρίων για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 41, Νοµός Αττικής, και συγκεκριµένα στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού, υπ’ όψιν του αρµόδιου υπαλλήλου κ. Μαρκαριάν Καρόλου ή της προϊσταµένης κας Αργύρη Σταµατίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 6026272) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του δήµου Κρωπίας, δηλαδή έως και την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019.

https://workenter.gr/sites/default/files/dimos_kropias.pdf

Δήμος Κρωπίας
Κορωπί
210 6026272
22-11-2019

6 άτομα στον ΔΕΔΔΗΕ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή της Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα, και συγκεκριμένα: *Π.Ε. Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) (2 άτομα), *Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (4 άτομα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περιοχή Άρτας, Περιφερειακή Οδός Άρτας, 471 00 Άρτα, υπ’ όψιν κας Μαρη Πανγιώτας ή κ. Τζουβαρα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 26810 23001, 26810 27390, εσωτ. 207 και 212).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αρταίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στον δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Άρτα
26810 23001, 26810 27390
22-11-2019
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework