Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

27 θέσεις στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα:
Δ.Ε. Υπαλλήλων Γραφείου Πληροφοριών Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος – 2 άτομα
Δ.Ε. Υπαλλήλων Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων – 1 άτομο

Δ.Ε. Υπαλλήλων παραλίας – 11 άτομα
Δ.Ε. Υπαλλήλων ελλιμενισμού – 2 άτομα
Υ.Ε. Υπαλλήλων καθαριότητας – 11 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72 100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Αλετρά (τηλ. 28410 82384).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).
https://workenter.gr/sites/default/files/6v38ordy-krps.pdf

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος Κρήτης
28410 82384
22-06-2019

5 θέσεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου», που εδρεύει στον Δήμο Πόρου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:
Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού – 2 άτομα
Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού – 1 άτομο
Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων – 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, Γ.&Κ. Κωστελένου 22, Πόρος Αττικής, Τ.Κ. 180 20, υπόψη κ. Ελευθερίου Σωτηράκη (τηλ. 22980 29120). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πόρου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

https://workenter.gr/sites/default/files/6k2aort6-dsi.pdf

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου
Πόρος
22980 29120
22-06-2019

13 συμβάσεις στην Κω

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα:
Δ.Ε. Οδηγών Λεωφορείων – 7 άτομα
Δ.Ε. Εκδοτών Εισιτηρίων – 4 άτομα
Δ.Ε. Ελεγκτών – 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Τ.Κ. 85 300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελίμη (τηλ. 22420 22044).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

https://workenter.gr/sites/default/files/9l3yoxgy-7ks.pdf

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω
Κως
22420 22044
22-06-2019
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework