Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντίστοιχα αναγράφεται κατωτέρω ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

Συντονιστής/τρια γλωσσικής εκπαίδευσης (1 θέση)

Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail smeproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

περισσότερα
Δήμος Αθηναίων
Αθήνα
07-06-2020

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:

∆.Ε. ∆ενδροκηπουρών (5 θέσεις)
∆.Ε. Τεχνιτών Ξυλουργών (2 θέσεις)
∆.Ε. Τεχνιτών Σιδηρουργών (2 θέσεις)
∆.Ε. Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών (2 θέσεις)
∆.Ε. Τεχνιτών Πλακάδων (2 θέσεις)
Υ.Ε. Εργατών Πρασίνου (27 θέσεις)

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 03-06-2020 έως και 09-06-2020, µε θέµα Αίτηση ΣΟΧ για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

περισσότερα
∆ήµος Πειραιά
Πειραιάς
09-06-2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες, τριάντα εννέα εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση τουπρογράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2020 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

 • 3 άτομα Π.Ε. Νηπιαγωγών
 • 7 άτομα Π.Ε. Παιδαγωγών
 • 6 άτομα Π.Ε./Τ.Ε. Θεατρικών Σπουδών
 • 6 άτομα Π.Ε./Τ.Ε. Μουσικών Σπουδών
 • 6 άτομα Π.Ε. Εικαστικών
 • 6 άτομα Π.Ε. Γυμναστών/τριων
 • 1 άτομο Π.Ε. Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής
 • 2 άτομα Π.Ε. Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής
 • 2 άτομα Π.Ε. Γυμναστών/τριων Ειδικής Αγωγής
 • 1 άτομο Π.Ε. Ψυχολόγων
 • 1 άτομο Π.Ε./Τ.Ε. Νοσηλευτών
 • 2 άτομα Δ.Ε. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137. Για ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317771 και 2313317773. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 02/06/2020 έως και 10/06/2020.

περισσότερα
Δήμος Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137
10-06-2020

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

1) Δομή Ψυχικής Υγείας Αθήνας

Π.Ε. Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

2) Δομή Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω

Π.Ε. Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Π.Ε. Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Π.Ε. Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

3) Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά

Π.Ε. Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Π.Ε. Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

4) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

Τ.Ε. Κοινωνικός Λειτουργός (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

5) Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Π.Ε. Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Π.Ε. Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

6) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

Π.Ε. Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)

7) Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου

Π.Ε. Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

8) Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου

Π.Ε. Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση είτε με εταιρία ταχυμεταφοράς.

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών

Διοικητικό Τμήμα

Μετσόβου 33

10683 Αθήνα

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1960/01-06-2020

περισσότερα
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Αθήνα, Αιγάλεω, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λιβαδειά, Ηράκλειο, Ζάκυνθος
17-06-2020

To ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (2.909) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωράς (υπουργείο Εσωτερικών).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει nα συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

περισσότερα
Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάδα
03-07-2020
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework