Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. - Αίτηση για την προκήρυξη 2Κ/2018 - Τ.Θ. 14308 - Αθήνα, Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στον φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.), της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων (Α.Ε.Π.Π.)
Πειραιάς
27-04-2018

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία 12 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως εξής:

Ειδικότητα αναισθησιολογίας. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα παθολογίας. Αριθμός θέσεων: 1.

Ειδικότητα χειρουργικής. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή ορθοπαιδικής. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα παθολογίας. Αριθμός θέσεων: 4.
Ειδικότητα χειρουργικής. Αριθμός θέσεων: 3.
Ειδικότητα ορθοπαιδικής. Αριθμός θέσεων: 1.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο Taxisnet. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27/4/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Αθήνα
27-04-2018

Το Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», που εδρεύει στη Βούλα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει, για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, την πρόσληψη επί θητεία συνολικά δεκατριών (13) ατόμων στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Συγκεκριμένα:

Ένας (1) διευθυντής παθολογίας
Ένας (1) επιμελητής Α’ καρδιολογίας
Ένας (1) επιμελητής Α’ χειρουργικής

Δύο (2) επιμελητές Β’ παθολογίας
Δύο (2) επιμελητές Β’ πνευμονολογίας-φυματιολογίας
Ένας (1) επιμελητής Β’ καρδιολογίας
Δύο (2) επιμελητές Β’ αναισθησιολογίας
Ένας (1) επιμελητής Β’ χειρουργικής
Δύο (2) επιμελητές Β’ ορθοπαιδικής

Αιτήσεις ηλεκτρονικά: esydoctors.moh.gov.gr και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση υποψηφιότητας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση. Η υποβολή περισσότερων της μίας αίτησης-δήλωσης για την ίδια θέση έχει ως αποτέλεσμα τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων σ' αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/4/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Βούλα Αττικής
27-04-2018

Ξεκινούν την Τετάρτη 18/03 οι αιτήσεις στο Α.Σ.Ε.Π. για την προκήρυξη 1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες προσλήψεις στην Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ανώνυμη εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).

Συγκεκριμένα η Α' κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) αφορά σε εβδομήντα μία (71) θέσεις στους κλάδους/ειδικότητες: Π.Ε. αναλυτές προγραμματιστές, Π.Ε. διοικητικοί, Π.Ε. ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Π.Ε. ηλεκτρονικοί μηχανικοί, Π.Ε. μηχανικοί μεταλλειολόγοι - ορυκτών πόρων, Π.Ε. μηχανικοί περιβάλλοντος, Π.Ε. μηχανολόγοι μηχανικοί, Π.Ε. οικονομικοί, Π.Ε. πολιτικοί μηχανικοί, Π.Ε. στατιστικοί, Π.Ε. τοπογράφοι μηχανικοί, Π.Ε. χημικοί, Π.Ε. χημικοί μηχανικοί. Στη Β' κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σαράντα μία (41) θέσεις στους κλάδους/ειδικότητες: Τ.Ε. διοικητικοί, Τ.Ε. ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Τ.Ε. ηλεκτρονικοί μηχανικοί, Τ.Ε. μηχανολόγοι μηχανικοί, Τ.Ε. οικονομικοί, Τ.Ε. πολιτικοί μηχανικοί, Τ.Ε. προγραμματιστές, Τ.Ε. τοπογράφοι μηχανικοί. Η Γ' κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αφορά σε ενενήντα επτά (97) θέσεις στους κλάδους/ειδικότητες: Δ.Ε. γραμματείς, Δ.Ε. δομικών έργων, Δ.Ε. ηλεκτρολόγοι, Δ.Ε. καταμετρητές, Δ.Ε. μηχανολόγοι, Δ.Ε. οδηγοί C κατηγορίας, Δ.Ε. οδηγοί C, D κατηγορίας, Δ.Ε. προσωπικό Η/Υ, Δ.Ε. τεχνίτες αυτοκινήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει: 1) Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. 2) Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την προκήρυξη 1Κ/2018. Τ.Θ. 14308, Αθήνα. Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν (goo.gl/ZxQXKA).

Ε.ΥΔ.Α.Π
Αθήνα
03-05-2018

Το τμήμα φυσικοθεραπείας της σχολής επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας του Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στο Αίγιο της Π.Ε. Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και μετά τη δημοσίευση: «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Μετονομασία σχολής και τμημάτων-Συγχώνευση τμημάτων-Κατάργηση παραρτημάτων και τμημάτων-Συγκρότηση σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 239/τ. Γ’/07-03-2018), καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132 τ. Α ́), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή-μέλους Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση αιτιοπαθογένειας αθλητικών κακώσεων».

Αιτήσεις ηλεκτρονικά (Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ. Β ́/31-01-2017), μετά από εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5233). Πληροφορίες στο τηλ.: 26910 61150 (γραμματεία του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας, Ψαρών 6, Τ.Κ.: 251 00, Αίγιο Αχαΐας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 4/4/2018 έως και 4/5/2018.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη εδώ.

Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας
Αίγιο, Νομός Αχαϊας
26910 61150
04-05-2018
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework