Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αγία Παρασκευή: 13-2-2018
Αρ. πρωτ.: 015/2018-526

Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θέμα: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε.» (Ε-10467) – 605η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-5-2017.

Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 617ης Συνεδρίασης / 11-1-2018 (θέμα 13ο) του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
- Τη με αριθμό 015/2018-187/22-1-2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δίδεται παράταση στη με αριθμό 015/2018-187/22-1-2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης – ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Κατά τα άλλα ισχύει η με αρ. 015/2018-187/22-1-2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 (11-2-2018) θα ληφθούν υπόψη.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την ανωτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 (4-3-2018).

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στον κατωτέρω σχετικό σύνδεσμο:

http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=2049&View=18

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος
Αθήνα
04-03-2018

Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη αναγκών του. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Ε/2018 προβλέπει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2018. Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Αθήνα
05-03-2018

Εβδομήντα δύο (72) μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ.

Με τη νέα προκήρυξη θα προσληφθούν: 10 πολιτικοί μηχανικοί, 4 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 3 μηχανικοί μηχανολόγοι, 2 χημικοί μηχανικοί, 15 νομικοί, 3 χημικοί, 2 βιολόγοι - βιοχημικοί, 10 επιστήμονες πληροφορικής, 15 οικονομολόγοι, 3 στατιστικολόγοι, 5 φαρμακοποιοί. Για όλες τις θέσεις απαιτούνται υψηλά προσόντα: διδακτορικό ή εάν αυτό δεν υπάρχει μεταπτυχιακό. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους, γίνονται δεκτοί και εκείνοι που έχουν εμπειρία 4 ετών σε δημόσιες συμβάσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως τις 5 Μαρτίου - ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι καταθέτουν το ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. - Αίτηση για την προκήρυξη 2Ε/2018 - Τ.Θ. 14 308 - Αθήνα Τ.Κ. 115 10 (goo.gl/tq1ZNZ).

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
05-03-2018

Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αγία Παρασκευή: 14-2-2018
Αρ. Πρωτ.: 015/2018-539

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε.» (Ε-10467) – 605η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-5-2017.

Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 615ης Συνεδρίασης / 30-11-2017 (θέμα 21ο) του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε.» (Ε-10467) – 605η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-5-2017, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για απασχόληση στο Γραφείο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο A.E.I οικονομικής κατεύθυνσης (συντελεστής 20%)
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) / ACCA (συντελεστής 25%)
  • Εμπειρία σε οικονομικούς ελέγχους ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ή/και σε οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών - συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συντελεστής 25%)
  • Προϋπηρεσία σε εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών (συντελεστής 10%)
  • Κάτοχος αδείας Α' τάξης λογιστή – φοροτεχνικού (συντελεστής 10%)
  • Άριστη γνώση αγγλικών (συντελεστής 10%)

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: «Αίτηση υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-539 εκδήλωση ενδιαφέροντος» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική), βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Μαρίνα Φονταρά στο τηλέφωνο: 210 6503037.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Ε.Λ.Κ.Ε)., η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει («εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για απασχόληση στο Γραφείο Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2018-539) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε.»), ο κωδικός του έργου (Ε-10467) και η αρμόδια για πληροφορίες (κα Μαρίνα Φονταρά).

http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=2066&View=18

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος
Αθήνα
07-03-2018

Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων για το τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η θέση του υπαλλήλου για το τμήμα ερευνητικών έργων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται μέχρι τη Δευτέρα, 12/03/18 και ώρα 16:00. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο: recruitment@elidek.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα. Ηλ. διεύθυνση: info@elidek.gr - Πληροφορίες: κα Χριστίνα Κάρλου. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6412410.

diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A8246%CE%9C77%CE%93-%CE%92%CE%93%CE%A7?inline=true

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Αθήνα
210 6412410
12-03-2018
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework