Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
CARITAS HELLAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΚΛ 09/2019
Κατηγορία εργασίας:
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Κοινωνικός/ή Λειτουργός

Αθήνα, 09/09/2019

Αριθ. Πρωτ.: 576/2019

Προκήρυξη

για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς

Κοινωνικού/ης Λειτουργού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κυβερνητική οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την ποιμαντική της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας και της κοινωνικής συμπαράστασης, που εμπνέεται από την κοινωνική διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του καταστατικού της

προκηρύττει

την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Κοινωνικός/ή Λειτουργός» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη έργο:

Τίτλος Έργου: Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2019 - Στέγαση Προσφύγων / Urban Shelter Project 2019

Σύντομη Περιγραφή:

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, παρέχει στέγαση και ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αττικής σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αιτούμενοι άσυλο ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στο «Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

1. Επιλογή και Πρόσληψη:

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α, του/της οποίας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων εργασίας: Δύο (2)

3. Ειδικότητα: Κοινωνικός/ή Λειτουργός

4. Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου από 01/10/2019 έως και 31/12/2019.

β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

5. Φορέας απασχόλησης:

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο - ΜΚΟ με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα

6. Αντικείμενα εργασιών: 

Διαχείριση υποθέσεων

 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων του προγράμματος, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και υποθέσεων και παραπομπή των ωφελούμενων στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • Προγραμματισμός και διατήρηση/παρακολούθηση συναντήσεων με ωφελούμενους
 • Συντονισμός μέριμνας για τους ωφελούμενους με το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς, τους εταίρους και τους εξωτερικούς εταίρους - παρόχους υπηρεσιών
 • Συνοδεία των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και τακτικές επισκέψεις στους χώρους διαμονής
 • Καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων στο ψηφιακό αρχείο

Συντονιστής υπηρεσιών

 • Παροχή παραπεμπτικών για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο
 • Συνεργασία με επαγγελματίες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, από άλλες ομάδες, σε καθημερινή βάση

7. Εργασιακό περιβάλλον: Η θέση εργασίας αφορά την Αττική.

8. Αποποίηση ευθύνης:

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο πεδίο
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook)
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΚΛ 09/2019 – Κοινωνικός Λειτουργός, Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2019 - Στέγαση Προσφύγων / Urban Shelter Project 2019.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η σύμβαση εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework