...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-04-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Full Stack Software Engineer

ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

ICAP Executive Search & Selection, για λογαριασμό πελάτη της,κορυφαίο Όμιλο στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά ένα δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του 

Full Stack Software Engineer

Ο Full Stack Software Engineer αποτελεί μέλος της ευρύτερης ομάδας που υποστηρίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.

Ο Ρόλος:

 • Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής δεδομένων από πρωτογενείς και δευτερογενείς, εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και ενσωμάτωση τους σε βάσεις δεδομένων και συστήματα αναφορών.
 • Ανάπτυξη εργαλείων διεπαφής (UI) και εφαρμογών Ψηφιακών Τεχνολογιών.
 • Χρήση Agile μεθοδολογιών για την ανάπτυξη Web εφαρμογών.
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών μονάδων στην απόκτηση ωφέλιμης επιχειρηματικής αξίας και βέλτιστης αποτελεσματικότητας.
 • Συντονισμό εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς (Technology Market Awareness) με σκοπό την διαρκή εξέλιξη των εφαρμογών αυτοματισμού και την ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τρία (3) έτη, σε παρεμφερές αντικείμενο. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και λειτουργία σχεσιακών βάσεων (π.χ. SQL).
 • Επαγγελματική εμπειρία στην επιλογή και υλοποίηση πλαισίου ανάπτυξης λογισμικού (DevOps infrastructure).
 • Επαγγελματική εμπειρία στη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση UI και Web Εφαρμογών σε Flask, Django ή παρόμοιων τεχνολογιών.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε σύγχρονες υπολογιστικές τεχνολογίες υποδομών (π.χ. serverless, containers).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγραμματιστικό περιβάλλον Agile.
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου), με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε Azure Microsoft Cloud υπηρεσίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε δοκιμές software.
 • Επαγγελματική εμπειρία και πρακτική εφαρμογή σε τεχνολογίες Big Data (π.χ. Hadoop, Spark).

Δεξιότητες – Ικανότητες:

 • Πρωτοβουλία, καινοτομία και αναλυτική σκέψη.

Σημειώσεις:

 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework